Zarząd Powiatu Płockiego z wotum zaufania oraz absolutorium. Budżetu za 2022 rok na szóstkę! [FOTO]

XLVIII sesja Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018 – 2024 odbyła się w środę, 31 maja, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Najważniejszymi sprawami, nad którymi pochylili się powiatowi radni, były: udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania, raport o stanie Powiatu Płockiego za rok 2022, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok i udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

– Staramy się dbać o interesy każdej społeczności, w raporcie pokazaliśmy szereg działań które przyczyniają się do rozwoju Powiatu, począwszy od seniorów przez młodzież, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Staże Pożarne, Kluby Sportowe, Stowarzyszenia – wymieniał starosta powiatu płockiego Sylwester Ziemkiewicz. Zaznaczył, że dla zarządu bardzo ważne są organizacje pozarządowe z flagowym programem “Działaj Lokalnie”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. – Nie zapominamy także o bezpieczeństwie, o remontach i przebudowach dróg na terenie powiatu. Udało się pozyskać środki finansowe o historycznej wręcz wielkości bo 100 mln zł na modernizacje infrastruktury drogowej – podkreślił starosta.

– Przypominamy także o zagrożeniu powodzią, o braku systematycznego pogłębiania Wisły. Zwracaliśmy i zawracamy się do Ministerstwa Infrastruktury o systematyczne pogłębianie rzeki, bowiem w wielu miejscach dochodzi do uszkodzeń linii brzegowej, co może spowodować uszkodzenie wałów. Chcemy by został opracowany systemowy dokument, który określałby pewną strategię w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły – tłumaczył Ziemkiewicz. Podkreślił, że miniony rok był rokiem trudnym, zdominowanym przez działania kryzysowe, czyli wojna na Ukrainie, plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także trudna sytuacja w rolnictwie. – Ale mimo tych trudności, udało nam się zrealizować większość planów i założeń przyjętych w Strategii – zaznaczył starosta.

Debata nad raportem o stanie Powiatu Płockiego zakończyła się przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płockiego za 2022 rok i podjęcie uchwał w sprawach: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu w Płocku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytała skarbnik Katarzyna Leśniewska, była ona pozytywna. Radni przyjęli obie uchwały finansowe, co oznacza, że udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium, za co radnym podziękował starosta płocki.

Kolejnym bardzo ważnym punktem sesji był wybór nowego członka Zarządu Powiatu Płockiego. Starosta Płocki zaproponował kandydaturę Stefana Jakubowskiego, doświadczonego Samorządowca, wieloletniego wójta gminy Słupno, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, człowieka z ogromnym doświadczeniem. Rada większością głosów przyjęli kandydaturę. Stefan Jakubowski podziękował radnym za zaufanie jakim został obdarzony i zadeklarował współpracę z zarządem.

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe w Płocku