Dywidenda dla akcjonariuszy znacznie mniejsza. Orlen przeznaczy na jej wypłatę trzy razy mniej niż w ubiegłym roku

Dywidenda wypłacana przez PKN Orlen za 2019 r. wyniesie 1 zł za jedną akcję. Na jej wypłatę koncern przeznaczy 427 mln zł. Jest to znacznie mniejsza kwota niż w roku ubiegłym, kiedy to akcjonariusze otrzymali po 3,5 zł za akcję. Orlen przeznaczył wówczas na jej wypłatę prawie 1,5 mld zł.

Kwotę dywidendy zaakceptowano podczas piątkowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oprócz tego na Zgromadzeniu udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu i radzie nadzorczej spółki, którzy pełnili funkcje w 2019 r. Wcześniej, rada nadzorcza na posiedzeniu 21 maja br. powołała zarząd spółki w niezmienionym składzie na nową trzyletnią kadencję. 22 kwietnia br. minister Aktywów Państwowych w imieniu Skarbu Państwa powołał do zarządu spółki Daniela Obajtka, któremu następnie rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa zarządu. Od 6 czerwca br. zarząd koncernu będzie pracował w niezmienionym 8-osobowym składzie.

W komunikacie spółki czytamy, że akcjonariusze zaakceptowali sprawozdanie zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przychyliło się do rekomendacji zarządu i podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2019 r. w wysokości 1 zł za akcję. Decyzja ZWZ oznacza, że do akcjonariuszy spółki trafi ponad 427 mln zł.

Koncern stwierdza jednocześnie, że w 2019 roku spółka utrzymywał dobrą sytuację finansową. Zadłużenie netto spadło o (-) 3,2 mld zł. rok do roku do poziomu 2,4 mld zł. na koniec 2019 r., a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3 proc..

PKN Orlen wyjaśnia, że na poziom dywidendy mają wpływ również niezależne czynniki zewnętrzne, w tym aktualna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna. – Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju zarówno krajowej, jak i światowej gospodarki, 5 maja br. zarząd PKN Orlen zaktualizował poziom rekomendowanej dywidendy – informuje.