Kontenerowa stacja pomiarów jakości powietrza. Stanęła przy Politechnice [FOTO]

image_pdfimage_print

Bardzo miłą niespodziankę przygotowało miasto Płock dla swoich mieszkańców. Dziś prezydent Andrzej Nowakowski oraz wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz zaprezentowali dziennikarzom kontenerową stację do pomiarów jakości powietrza. Stacja monitoruje stężenie substancji niebezpiecznych w powietrzu oraz jest wyposażona w urządzenia meteorologiczne.

Stacja stanęła w obrębie wygrodzonego terenu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, na działce gminnej. – Będziemy niezależnie od WIOŚ prowadzić stałe pomiary węglowodorów (BTEX), siarkowodoru (H2S), dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), monotlenku węgla (CO), ozonu (O3), pyłów (PM 10 i PM 2,5) a wyniki będą  publikowane on line na stronie Urzędu Miasta – zapowiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Oprócz pomiarów zanieczyszczeń wykonywane będą równolegle pomiary podstawowych parametrów meteorologicznych niezbędnych do interpretacji wyników ze stacji.

– Dane o jakości powietrza będą przekazywane w formie indeksu jakości powietrza, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych i norm odniesienia dla jednej godziny, i będą dostępne on-line na stronie internetowej urzędu od października. Obecnie urządzenia są kalibrowane – dodał wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz.

– Jako uzupełnienie dla pomiarów stacji planujemy dodatkowo zakup 5 czujników do pomiaru pyłu PM10 i PM2,5. Pomiar będzie realizowany od połowy października przez okres dwóch lat. Czujniki umieszczone będą na terenie osiedli, gdzie występuje zabudowa jednorodzinna na Radzewiu, na osiedlu Wyszogrodzka, na Starym Mieście, w Trzepowie, w Borowiczkach. Wyniki pomiarów także będą dostępne on-line na stronie internetowej UMP – zapowiedział prezydent Płocka.

Gmina Miasto Płock za korzystanie ze stacji pomiarowej zapłaci 152.520 zł za rok użytkowania. Umowa obejmuje udostępnienie stacji pomiarowej wraz z pełnym wyposażeniem spełniającym wymagania normy PN-EN ISO 17025:2007, okresową obsługę stacji (bieżące przeglądy i kalibracje analizatorów), instalację i uruchomienie stacji, włączenie do systemu informacji miejskiej, wykonanie trzech raportów okresowych i raportu końcowego. 

Ofertę na wykonanie rocznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku złożyło konsorcjum DACSYSTEM Sp. z o. o. z Gdańska i Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG również z Gdańska. Fundacja ARMAAG. Urządzenia pomiarowe posiadają certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, co oznacza, że pomiary wykonywane są zgodnie z metodykami referencyjnymi oraz wymaganiami dotyczącymi jakości pomiarów i ich metod zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Warto dodać, że od października planowane są pilotażowe pomiary monitoringu metodą pasywną obejmującą trzy serie pomiarowe, wykonywane z częstotliwością co cztery tygodnie w 12 punktach na terenie Płocka. Zakres będzie obejmował pomiar następujących substancji H2S, SO2, NO i BTEX (siarkowodór, dwutlenek siarki, tlenek azotu i węglowodory: benzen, toluen, etylobenzen i ksylen). Analiza zostanie wykonana w niezależnym akredytowanym laboratoriom w Wielkiej Brytanii i dostępne w formie raportu w połowie marca 2019 r.

 

Źródło: UMP.
Fot. UMP.