Wymień piec. Miasto pomoże finansowo

Gmina Miasto Płock informuje, że planuje przystąpić do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Zgodnie z zasadami programu dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia dotyczące modernizacji indywidualnych źródeł ciepła między innymi polegającymi na wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub zastąpienie kotłów gazowych, olejowych źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Beneficjentem Programu program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) jest jednostka samorządu terytorialnego czyli wniosek o dofinansowanie składa gmina. Natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści są osoby fizyczne  mieszkające na terenie gminy ubiegającej się o dofinansowanie.

Zgodnie z warunkami programu gmina wyłoni wykonawcę (dostawcę) i sfinansuje po uzyskaniu dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie, osobie fizycznej zakup pieca do wysokości 75 proc.  kosztu kwalifikowanego, jednakże  nie więcej niż 5 tys  zł. Resztę wpłaty pokrywającej koszt własny, związany z zakupem pieca, dokona ostateczny odbiorca korzyści czyli osoba fizyczna.

Ponadto osoba fizyczna zobowiąże się do:
– przygotowania kotłowni do modernizacji, zlecając na swój koszt wykonanie niezbędnych prac koniecznych do prawidłowego działania pieca c.o.;
– powierzenia na swój koszt wykonania przez instalatora, posiadającego odpowiednie uprawnienia, robót instalacyjnych związanych z demontażem dotychczasowego źródła ciepła, montażem nowego pieca, zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczany jest koszt zakupu kotła (z elementami dodatkowymi  tj. zasobnikiem c.w.u.), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).  Podatek  VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie muszą złożyć wstępną deklarację uczestnictwa w programie do dnia 28 lutego 2017 roku. Informacje zawarte w deklaracji posłużą do ewentualnego złożenia przez Gminę Miasto Płock wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu. Deklaracje należy składać w biurze obsługi klienta na stanowisku nr 6.  Informacji udziela Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców pod nr tel. 24364 55 55. Po otrzymaniu przez Gminę Miasto Płock dotacji, osoby nadal zainteresowane dofinansowaniem będą musiały złożyć właściwy wniosek o dofinansowanie zakupu pieca i podpisać umowę.

Ponadto Gmina Miasto Płock rozważa również przystąpienie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -” Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej na działania związane z wymianą urządzeń grzewczych”. Ogłoszenie konkursu planowane jest na marzec 2017 roku. Zakłada się, że realizatorem projektu będą Inwestycje Miejskie pod warunkiem, że regulamin konkursu dopuści taką możliwość. Z chwilą udostępnienia regulaminu konkursu na stronie internetowej Gminy Miasto Płock opublikowane zostaną warunki udziału w projekcie wraz z deklaracją uczestnictwa.

Osoby zainteresowane odnawialnymi źródłami energii informujemy, że Wojewódzki  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił dla osób fizycznych program pn: “OA-07 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych lub dotacji na:
1) Zakup i montaż kolektorów słonecznych  – dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
2) Zakup i montaż pomp ciepła – dofinansowanie w formie dotacji do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 tys. zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

3) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – dofinansowanie w formie dotacji do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 tys. zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Nabór będzie trwał do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do 29 września 2017 roku. Wnioski należy składać do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział zamiejscowy w Płocku przy ul. Małachowskiego 8.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków i warunków dofinansowania z wyżej omówionego programu można uzyskać na stronie WFOŚiGW www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta – Programy 2017 – osoby fizyczne oraz w pod numerami tel. 24 231 33 84, 24 231 33 82, 24 264 19 94.

Info: Wydział Kształtowania Środowiska UMP

 

Fot: Anna Kaczmarz / Polska Press/sprzedajemy.pl