Pierwsza tężnia w powiecie płockim powstała w Wyszogrodzie. To jedno z wielu zadań… [FOTO]

W Dzień Czystego Powietrza, czyli 14 listopada, oddano do użytku pierwszą w powiecie tężnię solankową. Stanęła ona przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Tężnia powstała w ramach zadania pn. „Budowa tężni solankowej z zasilaniem OZE wraz z wykonaniem powierzchni przepuszczalnej i nasadzeń” dofinansowanego z programu Mazowsze dla klimatu 2023 realizowanego przez Województwo Mazowieckie. Koszt inwestycji to prawie 200 tys. zł, z czego wkład własny Powiatu Płockiego wyniósł prawie 60 tys. zł.

Miejsce budowy tężni nie było przypadkowe. – Zadbaliśmy o jakość środowiska i klimatu właśnie w tym miejscu gdzie zabudowa jest zwarta – zaznaczył Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki podczas uroczystego oddania obiektu do użytku. – Powiat jest szczególnie narażony na określone skutki zmian klimatu, chociażby ze względu na usytuowanie na jego terenie największego producenta i dystrybutora produktów naftowych i petrochemicznych w Polsce. Dlatego nieustannie podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości powietrza oraz stanu wód, ochrony lasów, promocji walorów przyrodniczych regionu oraz propagowania trendów zdrowego stylu życia.

Tężnia to jedno z wielu zadań, czyli Powiat Płocki dla ochrony środowiska…

Powiat Płocki systematycznie wdraża „Program ochrony środowiska dla Powiatu Płockiego do 2030 roku”. Działania w nim ujęte mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego oraz poprawę jego atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę świadomości mieszkańców powiatu w zakresie zachowań proekologicznych.

W tym roku Powiat zadeklarował także wolę przystąpienia do Klastra Mazowiecka Dolina Wodorowa. W projektach MDW mogło by być realizowane m. in. wdrażanie technologii wodorowych w transporcie, jak i innych technologii produkcji i wykorzystywania zielonego wodoru. Konieczność ograniczenia zużycia energii była przyczyną zrealizowanej niedawno modernizacji oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku. Modernizacja polegała na wymianie oświetlenia na energooszczędne. Założono oszczędność energii elektrycznej w wysokości 58 645 kWh/rok co stanowi aż 55,1 proc. na rok, jak również zmniejszenie o 55,1 proc. emisji dwutlenku węgla.

W dobie zmian klimatu szczególnie istotne jest przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ochrona przeciwpowodziowa. Powiat Płocki aktywnie promuje działania służące zwiększeniu retencji, rozwijaniu monitoringu suszy rolniczej, ochronie funkcjonujących na terenie powiatu jezior i rzek oraz ochronie różnorodności biologicznej. Podejmuje również szereg działań, mających na celu zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej.

Kolejnym ważnym tematem w ochronie środowiska powiatu płockiego są lasy – ich ochrona, zwiększanie lesistości i prawidłowe gospodarowanie ich zasobami.

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe w Płocku