Orlen zrobił zakupy za 2,77 miliarda złotych. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym

PKN Orlen formalnie stał się właścicielem Grupy Energa. Transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji stanowiących około 80% kapitału zakładowego spółki Energa. Uzyskano około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu zaledwie 4 miesięcy. A to nie koniec, PKN Orlen chciałby sięgnąć także po Lotos.

– Naszym priorytetem jest obecnie skuteczne przeprowadzenie integracji obu podmiotów. Przed nami intensywny czas analiz realizowanych przez gdańską spółkę projektów i zaprojektowania działań w zgodzie ze strategią obu firm oraz ich ładem korporacyjnym – podkreśla Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Zdaniem Daniela Obajtka transakcja stanowi “ważny krok na drodze budowania silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a przede wszystkim polską gospodarkę”.

W grudniu 2019 r. ujawniono zakupowe plany PKN Orlen – ogłoszenie wezwania na 100 proc. akcji Grupy Energa nastąpiło dokładnie 5 grudnia 2019 r. 

– Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca br. termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji koncern otrzymał 31 marca br. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu została 15 kwietnia br. podwyższona z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia br. – czytamy w komunikacie przysłanym z biura prasowego PKN Orlen.

Cel: koncern łączący w sobie Orlen – Lotos – Energę

Formalnie transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Energa. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. W PKN Orlen podtrzymują, że transakcja jest dużą szansą dla rozwoju Grupy Energa. – Tworzenie koncernów multienergetycznych wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla klientów i akcjonariuszy. Przykładem koncernu multisektorowego kontrolowanego przez państwo jest włoski ENI. Obecnie firma jest największym przedsiębiorstwem we Włoszech oraz jednym z czołowych zintegrowanych producentów ropy i gazu na świecie. Polskim odpowiednikiem takiego gracza byłby koncern łączący w sobie Orlen, Lotos oraz Energę. Połączony biznes będzie miał jeszcze większy potencjał inwestycyjny. 

Jak poinformowało biuro prasowe, zgodnie z deklaracją w porozumieniu ze Skarbem Państwa, PKN Orlen będzie kontynuował strategiczne projekty gdańskiej grupy, weryfikując jednak warunki ich kontynuacji. – Jednocześnie koncern planuje dalszy rozwój obszarów, w których Orlen i Energa są już aktywne, np. elektromobilność czy OZE, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Dla PKN Orlen to ciekawy portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, na przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku.

Transakcja umożliwi również, jak dodają, wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie odbiorców detalicznych.

Dodatkowo podkreślono, że na transakcji zyska Pomorze i jego mieszkańcy. – Dzięki planowanym inwestycjom wzrośnie liczba i skala zamówień. Z podatkowego punktu widzenia, Grupa Energa zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze, większe wpływy do regionalnego budżetu, a tym samym większe możliwości rozwoju Pomorza.

Fot. Energa S.A., PKN Orlen