Porozumienie SLD z Zielonymi podpisane. Z jakim programem pójdą do wyborów? [FOTO]

image_pdfimage_print

Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Płocku, którą reprezentowała przewodnicząca rady – Litosława Koper zawarła porozumienie z kandydatami KWW SLD Lewica Razem o wspólnym stworzeniu listy kandydatów do rady miasta Płocka w zbliżających się wyborach samorządowych.

– Marek Kossakowski – przewodniczący ogólnopolski partii Zielonych, w lipcu podczas konferencji w spawie Orlenu organizowanej przez Zielonych, głośno mówił o tym żeby członkowie partii Zielonych startowali w wyborach samorządowych, żeby się łączyć i jednoczyć – mówiła Litosława Koper, podczas konferencji prasowej. – Postanowiliśmy skorzystać z jego podpowiedzi. Stąd start Zielonych z naszych list – wyjaśniała.

Na zawartym porozumieniu z ramienia partii Zieloni widnieją trzy nazwiska: Patryk Mieszkowicz, który znajdzie się na liście okręgu wyborczego nr 1, Anna Ciecierska będzie ubiegała się o miejsce w radzie miasta z okręgu wyborczego nr 2 oraz Sylwia Wójcik, której nazwisko znajdzie się na liście w okręgu wyborczym nr 3. Kandydaci partii Zieloni wystartują z trzecich miejsc na listach.

Obie strony zobowiązują się po wyborach samorządowych do działania na rzecz mieszkańców i mieszkanek Płocka, ich zdrowia, poprawy jakości życia, a ponadto działania na rzecz praw zwierząt, ochrony środowiska naturalnego, w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz sprawiedliwością społeczną – czytamy w porozumieniu. Podpisując porozumienie partie zobowiązały się do przystąpienia tworzenia wspólnego programu wyborczego.

Poniżej podajemy kolejne punkty programu.

CZYSTE POWIETRZE
1. utworzenie w Straży Miejskiej ekopatrolu kontrolującego stan powietrza w mieście,
2. utworzenia zielonej bariery oddzielającej Płock od Orlenu – zalesienie obszarów znajdujących się pomiędzy miastem a rafinerią,
3. utworzenie sieci niezależnych czujników monitorujących powietrze będących własnością Miasta Płocka,
4. dofinansowania z budżetu Miasta Płocka odnawialnych źródeł energii,
5. powstanie nowych punktów ładowania samochodów elektrycznych,
6. dofinansowanie wymiany pieców grzewczych w domostwach mieszkańców miasta,
7. tworzenie zielonych ekranów pochłaniających zanieczyszczenia powietrza,
8. sadzenie gatunków roślin szczególnie zmniejszających zanieczyszczenia powietrza.

PŁOCK PRZYSTĘPNY MIESZKAŃCOM
9. objęcie programem Roweru Miejskiego każdego płockiego osiedla,
10. budowa parkingu typu ‘Parkuj i Jedź’ w pobliżu ronda przy Kutnowskiej i Trasy Popiełuszki,
11. utworzenie darmowej komunikacji miejskiej z parkingów typu ‘Parkuj i Jedź’ do centrum miasta,
12. utworzenie wspólnego biletu Komunikacji Miejskiej w Płocku i Kolei Mazowieckich w granicach powiatu płockiego (wydzielenie strefy miejskiej i podmiejskiej),
13. utworzenie szkolnych budżetów obywatelskich dla wszystkich szkół ponadpodstawowych,
14. zwiększanie środków finansowych na wspieranie działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze edukacji ekologicznej, praw mniejszości seksualnych, praw zwierząt, wykluczenia społecznego, a także sportu, kultury, i rekreacji a także mniejszości religijnych,
15. likwidacja istniejących barier architektonicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkoły i budynki użyteczności publicznej,
16. poprawa infrastruktury dla osób niewidomych i niedowidzących, dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niewidomych,
17. utworzenie całorocznej i całodobowej świetlicy dla osób w kryzysie bezdomności,
18. usunięcie azbestu z wszystkich budynków należących do Miasta Płocka oraz dofinansowanie utylizacji azbestu z posesji prywatnych,
19. utworzenie kolejnych jadłodzielni,
20. budowa kolejnych mieszkań socjalnych,
21. powołanie Rady Kobiet jako ciała doradczego przy Radzie Miasta Płocka.

WODA W MIEŚCIE
22. celem zwiększenia retencji wody w mieście tworzenie ogrodów deszczowych, zbiorników oraz stawów retencyjnych, a także tworzenie infrastruktury przepuszczalnej dla wody w tym ścieżek rowerowych, chodników, parkingów wykonanych z materiałów przepuszczalnych,
23. dalsza poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Płocka,
24. dalsze unowocześnianie technologii w oczyszczalni ścieków w Maszewie,
25. skuteczne rzetelne monitorowanie i dążenie do poprawy jakości wód w rzekach Brzeźnica, Rosica, Mała Rosica, Słupianka, Gulczewka oraz innych rzekach i ściekach płynących przez Płock,
26. tworzenie stref ekotonowych oddzielających cieki wodne od upraw rolniczych,
27. dofinansowanie z budżetu Miasta Płocka przydomowych oczyszczalni hydrobotanicznych takich jak oczyszczalnie typu Lemna,
28. unowocześnienie infrastruktury oczyszczającej wody burzowe, w tym stosowanie separatorów lamelowych oraz sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego.

ZIELEŃ MIEJSKA
29. zwiększenie obszarów zielonych w mieście poprzez tworzenie parków kieszonkowych na każdym płockim osiedlu, skwerów i innych form zieleni miejskiej,
30. utworzenie Zielonego Budżetu Obywatelskiego,
31. powstanie łąk kwietnych wzdłuż pasa drogowego np. na ul. Wyszogrodzkiej i Piłsudskiego,
32. tworzenie zielonych dachów na budynkach urzędów, szkół, przedszkoli oraz innych
budynków podlegających pod Urząd Miasta Płocka, a także zielonych ścian i przystanków
33. tworzenie przyszkolnych ogródków warzywnych służących edukacji ekologicznej,
34. utworzenie błękitno-zielonej sieci w mieście oraz zielonych korytarzy mających na celu
połączenie ze sobą obszarów zielonych w mieście, pełniącą funkcję oczyszczającą powietrze, a także poprawiającą mikroklimat oraz estetykę miasta,35. utworzenie nowego centralnego parku miejskiego mającego nie mniej niż 12 ha,
36. przeprowadzenie inwentaryzacji drzew z obligatoryjnym nadaniem statutu pomnika przyrody, jeśli spełniają kryteria
37. ochrona starych drzew w mieście, mających szczególne znaczenie w oczyszczaniu powietrza,
38. zakup nowych beczkowozów podlewających drzewa w mieście,
39. sadzenie drzew i krzewów, bylin oraz roślin jednorocznych rodzimych gatunków,
40. utworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie Jarów Małej Rosicy i Pisencji,
41. sadzenie roślin ograniczających hałas w mieście,
42. powołanie dendrologa miejskiego.
43. rezygnacja ze stosowania soli przemysłowej podczas odśnieżania dróg.

ZWIERZĘTA W MIEŚCIE
44. zwiększenie budżetu na organizacje pozarządowe działające na rzecz zwierząt oraz zwiększona współpraca miasta z nimi, dofinansowanie proporcjonalne do liczby zwierząt znajdujących się pod opieką danem organizacji,
45. utworzenie parków dla psów, w lokalizacjach uzgodnionych z mieszkańcami,
46. wydzielenie z gruntów gminnych obszaru przeznaczonego na cmentarz dla zwierząt,
47. podpisanie umowy z drugą lecznicą weterynaryjną dla zwierząt bezpańskich,
48. stworzenie stałego programu zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Ogrodu Zoologicznego oraz Płockiego Schroniska dla Zwierząt służącego zwiększeniu świadomości ekologicznej wśród uczniów płockich szkół.
49. tworzenie hoteli dla dzikich owadów zapylających,
50. bezpłatna sterylizacja zwierząt właścicielskich,
51. utworzenie schroniska dla kotów.
52. utworzenie w Straży Miejskiej ekopatrolu dla zwierząt.

Fot. DR.