“Wodociągi Płockie” wkraczają w decydującą fazę unijnego projektu. Inwestycje za duże pieniądze

Ekologia, nowoczesność, technologia i odpowiedzialność społeczna. Tym od lat kieruje się  spółka “Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Ze środków unijnych z powodzeniem korzystają od 10 lat. W ramach perspektywy 2007-2013 miejska spółka pozyskała ponad 134 mln zł dofinansowania dla projektów inwestycyjnych, wartych niemal 232 mln zł netto.

Na kolejny IV etap projektu o wartości przekraczającej 114 mln zł netto, “Wodociągi Płockie” pozyskała ponad 70,5 mln zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od maja 2018 roku współfinansuje etap modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Płocku ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.

– Naszymi głównymi celami jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz dążenie do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Projekt jest realizowany od 2015 r. i potrwa do połowy 2023 r. – tłumaczy prezes spółki Andrzej Wiśniewski. Dodaje, że na pokrycie wkładu własnego w IV etapie Projektu firma zdobyła środki z preferencyjnie oprocentowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36 mln zł. W 2020 r. “Wodociągi Płockie” wkroczyły w najkosztowniejszy, obejmujący swoim zakresem niemal całe miasto, etap realizacji projektu.

W marcu spółka zakończyła inwestycję prowadzoną w centrum miasta, polegającą na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ul. Tysiąclecia. Wartość kontraktowa inwestycji wyniosła 11,50 mln zł. Dodatkowo na podstawie porozumienia z Miejskim Zarządem Dróg, jako współfinansującym zadanie, wykonano niezbędne prace drogowe w ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia.

Obecnie spółka jest w trakcie realizacji przebudowy niemal wszystkich, czyli sześciu z siedmiu, głównych kolektorów ściekowych na terenie Płocka. Łączna kwota kontraktów na to przedsięwzięcie przekracza 50 mln zł. Trasa tej rozległej inwestycji przebiega przez Stary Rynek i okolice od ul. Norbertańskiej do ul. Kazimierza Wielkiego, alejami Piłsudskiego, Jachowicza i Kobylińskiego, aż do osiedla Na Skarpie, przez ul. Szpitalną i Maszewo n. Wisłą oraz na terenie osiedli Podolszyce (aleje: Armii Krajowej, Jana Pawła II i ul. Wyszogrodzką wraz z okolicami). – W zaplanowanych pracach będzie wykorzystana technologia bezwykopowej renowacji i budowy podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej, umożliwiająca wykonanie większości prac bez konieczności prowadzenia głębokich wykopów – przybliża realizację prac prezes “Wodociągów Płockich”. 

Wiśniewski podkreśla, że 10 kwietnia spółka ogłosiła wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie, polegające na przebudowie metodą bezwykopową istniejących rurociągów wody surowej dn500 i dn800, biegnących od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej w Płocku do pompowni wody I stopnia na ujęciu wody “Grabówka” w Płocku przy ul. Grabówka 28a wraz z renowacją komór wodociągowych oraz z przełączeniem rurociągu z ujęcia wody “Borowiczki”. Kwota, jaką firma przeznaczy na inwestycję to 9,5 mln zł.

– Jeszcze w III kwartale tego roku planujemy ogłoszenie przetargu, na warte niemal 11 mln zł zadanie, polegające na przebudowie ujęcia wody powierzchniowej “Grabówka”, zapewniającego pobór wody z rzeki Wisły, która następnie pompowana do Stacji Uzdatniania Wody w Płocku (ul. Górna 56B), jest poddawana procesowi uzdatniania i doprowadzana do zbiorników wody czystej, a dalej tłoczona do miejskiej sieci wodociągowej – wyjaśnia. 

W ramach realizacji wszystkich IV etapów zadań dofinansowanych ze środków EU w ostatniej dekadzie, wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów sieci oraz strategiczne obiekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z odbierającą niemal wszystkie ścieki z Płocka – oczyszczalnią ścieków w Maszewie. Tym samym Płock jest w stanie wypełniać  wysokie standardy i wymogi unijne w zakresie ochrony środowiska dotyczące oczyszczonych ścieków, sprawnie dostarczać dla mieszkańców wodę zdatną do spożycia. Warto podkreślić, że wymienione inwestycje umożliwią podłączenie się ok. 4.100 osobom do zbiorczej kanalizacji – w tym również w ramach IV etapu – na niedawno powstałych ulicach osiedla Borowiczki, tj. Chełmińskiej i Bałtyckiej.