Szykują się wybory do Rad Mieszkańców Osiedli. Kto może kandydować, jak zmieniła się ordynacja wyborcza?

Dobiegła końca czteroletnia kadencja Rad Mieszkańców Osiedli w Płocku. 24 października mieszkańcy ponownie wybiorą swoich przedstawicieli. Tegoroczne wybory do Rad Osiedlowych odbędą się według nowej ordynacji wyborczej. Na czym polega zmiana w ordynacji wyborczej, kto może kandydować do RMO, jaki jest zakres działań RMO? Na pytania odpowiada przewodniczący Rady Miasta Płocka, Artur Jaroszewski.

Osiedla są jednostkami pomocniczymi Miasta Płocka i tworzą wspólnotę samorządową mieszkańców. Płock podzielony jest na 21 osiedli. W skład każdej Rady Osiedla wchodzi 15 radnych osiedlowych, wybranych przez mieszkańców danego osiedla. To właśnie Rady Osiedli są najbliżej mieszkańców, najlepiej znają problemy występujące na osiedlach i najpilniejsze potrzeby. Sygnalizują je Urzędowi Miasta Płocka, w tym Prezydentowi Miasta i Radzie Miasta.

Co mogą RMO?
Do zakresu działań Rady Osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia mieszkańców Osiedla. Do podstawowych zadań Rady Osiedla należy między innymi:

– wnioskowanie do Prezydenta Miasta, Rady Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej (lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych i kultury; lokalizacji terenów zielonych i sportowych; ochrony środowiska naturalnego; wykorzystania i przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych; pomocy zdrowotnej i społecznej; inwestycji i remontów na obszarze Osiedla oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego);
– współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i innymi służbami w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie Osiedla;
– współdziałanie ze szkołami, przedszkolami, żłobkami i innymi instytucjami oświatowo-kulturalnymi działającymi na terenie Osiedla.

Nowa ordynacja wyborcza
Najbliższe wybory do Rad Mieszkańców Osiedli odbędą się według nowej ordynacji wyborczej. Dotychczas każdy wyborca mógł zagłosować nawet na 15 kandydatów. Skutkowało to tworzeniem przedwyborczych grup kandydatów, którzy w ten sposób zwiększali swoje szanse wyborcze. Nowa ordynacja daje każdemu wyborcy możliwość zagłosowania na 1 kandydata. Radnymi zostaną kandydaci, którzy otrzymają największą ilość głosów. Jest to najbardziej uczciwa i przejrzysta ordynacja wyborcza.

Kto może kandydować?
Zasady wyborów do Rad Osiedli są zbliżone do tych, które obowiązują w większości wyborów. Kandydat musi być pełnoletni i musi mieszkać na terenie danego osiedla. Aby zostać wpisanym na listę kandydatów należy zebrać pod swoim zgłoszeniem co najmniej 15 podpisów pełnoletnich wyborców zamieszkujących na danym osiedlu. Zgłoszenie wraz z podpisami składa się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

Apel o aktywność
Powtarzającym się mankamentem w każdych kolejnych wyborach do Rad Osiedli jest niska frekwencja wyborcza. Na większości osiedli wynosi ona poniżej 10 procent. Wyższa jest frekwencja na osiedlach domków jednorodzinnych, ale i tam rzadko przekracza 20 procent. Na niektórych osiedlach brakuje również chętnych do kandydowania. Wielu mieszkańców nie docenia znaczenia i roli Rad Osiedli. A to właśnie one są najbliżej naszych codziennych problemów i potrzeb. To właśnie radny osiedlowy najszybciej zauważy dzikie wysypisko na terenie osiedla, dziurę w chodniku, niszczoną zieleń, itp. Stąd mój apel o aktywność – wspólnie zmieniajmy naszą płocką rzeczywistość. Jednym ze sposobów jest wsparcie odpowiednich, godnych zaufania kandydatów.

Gdzie szukać informacji?
Wszystkim zainteresowanym wyborami do Rad Osiedli przewodniczy Rady Miasta Płocka poleca lekturę przepisów w tym zakresie. Są to między innymi:
– Uchwała Nr 518/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do Rad Mieszkańców Osiedli.
– Uchwała Nr 525/XXXI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka.
– Uchwała Nr 526/XXXI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia jednorazowych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru członków Rad Mieszkańców Osiedli.
– Uchwała Nr 527/XXXI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka.

Wszystkie wymienione uchwały można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w zakładce „Rada Miasta” lub „Uchwały Rady Miasta”. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pomocą służą pracownicy Urzędu Miasta Płocka z Wydziału Obsługi Rady (tel. 24 367 15 63).

Szczegółowe informacje – WYBORY DO RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI MIASTA PŁOCKA

Harmonogram wyborczy do Rad Mieszkańców Osiedli