Ponad sto płockich zabytków zyskało nowe życie. Pomogły dotacje z miejskiej kasy [FOTO]

Kamienica przy ul. Pięknej 3, siedziba dawnej wagi miejskiej przy ul. Kwiatka 59a czy budynek, w którym mieściło się w Płocku kultowe kino „Diana” przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 – to zaledwie kilka zabytków, które właścicielom udało się wyremontować dzięki dotacjom z miejskiej kasy.

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach oraz innych nieruchomościach położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w przyszłym roku. Są to konkretne pieniądze na remonty cennych obiektów w naszym mieście.

– Każdy zabytek, odzyskujący swój blask, cieszy. Jest świadkiem historii Płocka, śladem działalności naszych przodków – mówi Agnieszka Malinowska, kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta. – Od 2006 roku, kiedy uruchomiliśmy dofinasowania, przeznaczyliśmy ponad 10 mln zł na renowację zabytków będących w prywatnych rękach. Doliczając do tego wkład ich właścicieli, wykonane prace kosztowały w sumie 25,5 mln zł. Nowe życie zyskało 105 płockich zabytków – podkreśla. – Część inwestycji była prowadzona etapami, tak jak odrestaurowanie kina „Diana”, którego gmach straszył przez długi czas. Właściciel odnowił go w całości, prowadząc roboty przez kolejne lata.

– Obecnie kilka budynków jest w trakcie renowacji, m.in. kamienica położona przy ul. Kwiatka 5 oraz dawny szpital żydowski przy ul. Misjonarskiej, który ma niezwykle ciekawą historią – dodaje Agnieszka Malinowska. Jego remont dobiega końca i wkrótce będzie cieszył oczy płocczan.

Co bardzo ważne, a czego dotychczas nie zaznaczyliśmy, dotacje można przeznaczyć również na renowację tzw. zabytków ruchomych. Do tej grupy należą m.in. ikony, ołtarze czy nagrobki. Wśród już wykonanych konserwacji znalazły się: nagrobek biskupa Hieronima Cieleckiego w płockiej katedrze, ołtarz św. Aleksego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego w Trzepowie czy prawosławne ikony.

Dla kogo dotacja?

– O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego – wyjaśnia Marta Komorkowska z biura prasowego ratusza.

Nawet 100 proc. kosztów…

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac. Jednak, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, dotacja może wynieść do 100 proc. Kwota wsparcia każdorazowo uzależniona jest od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Z miejskiej kasy może zostać dofinansowany m.in. remont elewacji, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej.

Podstawa prawna

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji przyznawane są na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 390/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z 27 sierpnia 2020 r. W przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji wnioski należy składać zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą nr 966 rady miasta z 31 sierpnia 2023 roku, zmienioną Uchwałą 1007 Rady Miasta Płocka z 26 października 2023 roku oraz zgodnie z ogłoszeniem Prezydenta Płocka z 20 listopada 2023 roku (załącznik do Zarządzenia nr 4703/2023).

Wnioski – gdzie je składać i do kiedy?

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) na stanowisku „Architektura i Urbanistyka” lub przesłać pocztą – wyłącznie przesyłką poleconą (rejestrowaną) – na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Można też skorzystać z platformy ePUAP. Mamy na to czas do 2 stycznia 2024 roku.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Plock.eu
Szczegółowych informacji o dotacjach udzielają pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta pod numerami telefonów: 24 367 14 53, 24 367 17 68 lub mailem: rewitalizacja@plock.eu.

Fot. Urząd Miasta Płocka.