Nie dla szklanego tarasu i iluminacji, tak dla wrotkowiska i Bolkowego Grodu. Z tych projektów BOP będziemy wybierać…

W wyniku wstępnej weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Płocka zielonego światła nie dostały m.in. wybiegi dla psów, wieża lęgowa dla jerzyków czy łąka kwietna. Za to będziemy mogli zagłosować np. na wrotkowisko albo na tężnię solankową. 

Jak dotąd dzięki BOP udało się zrealizować 140 pomysłów płocczan za ponad 50 mln zł. Nadszedł czas na kolejne. Do rozdysponowania jest 6,3 mln zł.

Finalnie ze wszystkich 48 projektów (27 ogólnomiejskich i 21 osiedlowych) zgłoszonych do 13. edycji BOP weryfikację merytoryczno-prawną i finansową pozytywnie przeszło 29, w tym 16 ogólnomiejskich i 13 osiedlowych. Pamiętajmy jednak, że nie jest to ostateczna liczba, ponieważ wnioskodawcy do 11 lipca br. wciąż mogą się odwołać od tego rozstrzygnięcia. Ponadto wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania projektu (tak też się stało w przypadku projektu nr 22 “Aktywni razem”).

Dwa zgłoszone pomysły dotyczące remontu ul. Lasockiego ze względu na pokrywającą się lokalizację i zakres zostaną poddane pod głosowanie jako jeden projekt o charakterze ogólnomiejskim.

Nie podano jeszcze listy punktów do głosowania. Ratusz zapewnia jednak, iż “dotrą na każde osiedle”. Trzeba również jeszcze chwilę poczekać na harmonogram.

Na te projekty będziemy mogli głosować…

Zaczynamy od projektów ogólnomiejskich…

Skywalk- szklany taras widokowy na wzgórzu Tumskim
Szacunkowy koszt: 2 586 000 zł
Uzasadnienie: Wykonanie tarasu widokowego w obrębie trenu zagrożonego powierzchniowymi ruchami masowymi (osuwiska) wiąże się wysokimi kosztami wykonania posadowienia (wykonania fundamentów), zabezpieczenia i monitorowania skarpy przed osunięciem. Jest to obiekt o wysokim stopniu skomplikowania robót inżynieryjnych. Koszty wykonania proponowanego obiektu znacznie przekroczą założone koszty dla projektu ogólnomiejskiego.
Modernizacja ulicy Rybaki na odcinku między Amfiteatrem a skrzyżowaniem z ulicą Parową
Negatywna ocena formalna

Hala łukowa drewniana

Negatywna ocena formalna

Renowacja i konserwacja XVIII-wiecznego zegara na Wieży Zegarowej zamku Książąt Mazowieckich
Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium określonego w § 5 ust. 4 pkt 7 Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka. Teren nie stanowi własności Gminy-Miasto Płock.
Szalik Wisły Płock dla każdego ucznia
Szacunkowy koszt: 540 400 zł
Uzasadnienie: Projekt zweryfikowany negatywnie ze względu na fakt, iż promowanie marek własnych klubów sportowych/ spółek nie jest zadaniem własnym gminy. Projekt nie dotyczy zadań własnych gminy, jakimi zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym są: promocja jednostki samorządu terytorialnego (gminy) oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Zakup szalików klubowych Wisły Płock dla wyselekcjonowanej grupy mieszkańców Płocka (jedynie dzieci z placówek przedszkolnych i szkół podstawowych) nie jest zadaniem własnym gminy.
Zakup samochodu 9 osobowego typu minibus, dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich Im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
Szacunkowy koszt: 173 600 zł
Uzasadnienie: Zespół Konsultacyjny uznał, że projekt nie spełnia kryterium określonego w § 5 ust. 4 pkt 7 Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka. W związku z planowaną konsolidacją floty samochodowej, wchodzącej w skład majątku gminy i jej jednostek organizacyjnych, przedstawiona przez  pomysłodawcę realizacja projektu jest niezasadna.
Wspinaj się razem z nami – ścianka wspinaczkowa dla każdego
Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł
Uzasadnienie: Ścianka wspinaczkowa wymaga bieżącej obsługi i konserwacji, w innym przypadku wybudowana i tak pozostawiona bez stałej obsługi wykwalifikowanego personelu stwarza poważne zagrożenie dla użytkowników, głównie dzieci, które również miałyby z niej korzystać. Koszty związane z obsługą, konserwacją i utrzymaniem ścianki, które wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, przewyższają kwotę 5% wartości projektu, co narusza zapisy regulaminu.
Interaktywna Iluminacja Pomnika 13 Straconych wraz z Dzwonem Pokoju w Płocku
Uzasadnienie: Montaż instalacji iluminacji pomnika 13 Straconych wraz z dzwonem Pokoju w Płocku wymagałby ingerencji w pomnik i jego bezpośrednie otoczenie. W roku 2023 wykonana została renowacja pomnika na którą miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Prace remontowe objęte są 36 miesięczną gwarancją wykonawcy która zakończy się w 2026 roku. Ponadto zgodnie z zawartą umową dotacyjną beneficjent zobowiązany jest zachować trwałość efektów wykonanego zadania przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia zadania.
Park kieszonkowy Maneżowa
Uzasadnienie: Koszty projektu zostały źle oszacowane. Zgodnie z art. 4 uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka zgłaszany projekt musi spełniać rożne kryteria m.in.: w § 5 ust. 5 pkt 6 – W ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka nie mogą być zgłaszane projekty, które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. roczny koszt utrzymania realizowanego zadania nie może przekraczać 5% jego wartości. Według podanych kosztów roczny koszt utrzymania realizowanego zadania przekroczy ww. odsetek jego wartości (szacunkowe koszty generowane przez projekt 191 520 zł).
Wybieg dla psów Psia Baza
Uzasadnienie: Brak zgody spółdzielni mieszkaniowej na realizację projektu. Projekt nie spełnia kryterium określonego w §5 ust. 4 pkt 8 Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku w prawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.
OSIEDLOWE
Zielona energia dla płockich wioślarzy (os. Wyszogrodzka)
Szacunkowy koszt: 152 000 zł
Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności w rozumieniu §5 ust. 4 pkt 12 lit. a Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.
Miejsce piknikowe z ogniskiem (os. Skarpa)
Szacunkowy koszt: 25 174 zł
Uzasadnienie: W ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka nie mogą być zgłaszane projekty, które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. roczny koszt utrzymania realizowanego zadania nie może przekraczać 5% jego wartości – według podanych kosztów roczny koszt utrzymania realizowanego zadania przekroczy ww. odsetek jego wartości (szacunkowy roczny koszt generowany przez projekt to 10 410 zł).
Wybieg dla psów (os. Międzytorze)
Szacunkowy koszt: 195 000 zł
Uzasadnienie: Szacunkowe koszty realizacji projektu przez pomysłodawcę zostały niedoszacowane (zbyt mała kwota na dokumentację projektową oraz przygotowanie terenu i podłoża). Oszacowane przez pomysłodawcę koszty, które będą generowane w latach następnych zostały również niedoszacowane (oszacowane zostały na kwotę 10 800 zł, a orientacyjna kwota według uśrednionych stawek wyniosła 13 630 zł). Zgodnie z art. 4 uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka zgłaszany projekt musi spełniać rożne kryteria m.in.: w § 5 ust. 5 pkt. 6 – W ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka nie mogą być zgłaszane projekty, które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. roczny koszt utrzymania realizowanego zadania nie może przekraczać 5% jego wartości – według podanych kosztów roczny koszt utrzymania realizowanego zadania przekroczy ww. odsetek jego wartości.
Zielone światło na ogrodach (os. Radziwie)
Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium określonego w § 5 ust. 4 pkt 7 Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka. Teren w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.
Łąka kwietna dla Podolszyc (os. Podolszyce Północ)
Szacunkowy koszt: 66 800 zł
Uzasadnienie: We wskazanej lokalizacji, a także w całym ciągu al. Armii Krajowej planowane są nasadzenia w ramach zadania: „Nasadzenia zieleni niskiej przy al. Armii Krajowej w Płocku w 2024 r.”. W listopadzie 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego został złożony wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2024”. W przypadku uzyskania niezbędnych środków, ww. zadanie będzie planowane do realizacji w najbliższych latach.
Ponadto w pobliżu zaproponowanej lokalizacji znajduje się niewielki skwer z nasadzeniami róż. W opinii Wydziału Spraw Komunalnych założona w tym miejscu łąka kwietna generowałaby dodatkowe koszty pielęgnacji (tj. pielenia w wyniku rozsiewania się nasion na rabaty z różami), łąka osłaniałaby również widok na pobliskie nasadzenia. Ponadto w związku z biegnącą wzdłuż wskazanej w projekcie lokalizacji – ścieżką rowerową konieczne będzie sukcesywne przycinanie roślin, tak aby nie wychodziły one poza teren zielony.
Bezpieczne Osiedle Góry – monitoring (os. Góry)
Szacunkowy koszt: 252 000 zł
Uzasadnienie: Koszty projektu zostały źle oszacowane. Zgodnie z art. 4 uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka zgłaszany projekt musi spełniać rożne kryteria m.in.: w § 5 ust. 5 pkt 6 – W ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka nie mogą być zgłaszane projekty, które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. roczny koszt utrzymania realizowanego zadania nie może przekraczać 5% jego wartości. Według podanych kosztów roczny koszt utrzymania realizowanego zadania przekroczy ww. odsetek jego wartości (szacunkowe koszty generowane przez projekt 191 520 zł).
Wieża Lęgowa dla jerzyków (os. Pradolina Wisły)
Szacunkowy koszt: 155 000
Uzasadnienie: Realizacja projektu nie odniesie skutku przewidzianego przez autora projektu. Uzasadnienie projektu jest błędne merytorycznie. Planowany efekt ekologiczny, czyli wzrost bioróżnorodności na terenach wiślanych oraz równoczesny spadek populacji komarów nie zostanie osiągnięty. Stawiane w ostatnich latach sztuczne wieże lęgowe dla jerzyków nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Procent zasiedlenia wież jest niewielki. Dotychczas postawione w Płocku wieże nie są zasiedlone w 100%. W części zasiedlają je jerzyki, a częściowo inne ptaki. Nie ma argumentów dla realizacji projektu ze środków publicznych.