Adam Struzik podczas debaty w Płocku: Przed nami są kolejne wyzwania [FOTO]

Wspólnie z samorządowcami, ekspertami, organizacjami pozarządowymi władze Mazowsza rozmawiają o priorytetach, celach i wyzwaniach dla województwa mazowieckiego. Organizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie na terenie całego regionu debaty mają pomóc w wypracowaniu optymalnych kierunków rozwoju dla całego województwa.

– Mamy jasną wizję rozwoju Mazowsza, o której chcielibyśmy porozmawiać. Porozmawiać o tych 20 latach, które mijają, ale również o tym, co przez najbliższe 5-10 lat musimy zrobić w poszczególnych subregionach Mazowsza, aby w dalszym ciągu utrzymać dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, rozwiązywać problemy społeczne oraz dbać o to, aby zapewnić naszej całej mazowieckiej wspólnocie godne warunki życia. Wiele udało się już zrobić, ale przed nami są kolejne wyzwania. Dlatego rozmawiamy o kierunkach rozwoju Mazowsza w sposób precyzyjny i konkretny, aby być na nie przygotowanym i wypracować najlepsze rozwiązania – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego oraz wsparciu unijnemu subregion płocki przeszedł ogromne zmiany, które widoczne są w każdej gminie i miejscowości. Ich efektem są nowe i zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. W sumie do subregionu płockiego trafiło już blisko 834 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ok. 1 mld zł z UE. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004-2006, RPO WM 2007-13, PROW 2007-13, a także RPO WM 2014-20 i PROW 2014-20.

Warto również podkreślić, że tylko do tej pory w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014-2020, beneficjenci z subregionu płockiego złożyli 416 wniosków, w których ubiegają się o ponad 671,2 mln zł z UE. Zatwierdzone do dofinansowania zostały 202 projekty na łączną kwotę wsparcia 455,6 mln zł. Podpisanych zostało już 180 umów, co oznacza, że wnioskodawcy mają do wykorzystania ponad 385,1 mln zł. Do największych projektów należą m.in. budowa trasy północno-zachodniej Płocka (100,2 mln zł), rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym autobusy o napędzie hybrydowym, „Parkuj i Jedź”, wiaty autobusowe oraz ścieżki rowerowe (66,5 mln zł), przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Trzepowo (27,5 mln zł), przebudowa ulic Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt w Płocku (10,4 mln zł) czy utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku (3,5 mln zł). Z kolei Muzeum Mazowieckie zrealizuje dwa projekty: rewaloryzację zabytkowego budynku przy ul. Kolegialnej 6, a także rozbudowę Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (w sumie ponad 6,7 mln zł).

– Beneficjenci z tej części Mazowsza najlepiej poradzili sobie w sięganiu po fundusze na infrastrukturę drogową i redukcję zanieczyszczeń powietrza. Warto też podkreślić ich dużą aktywność w projektach poprawiających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz aktywizujących zawodowo mieszkańców. Projekty drogowe i komunikacyjne są częścią płockiego RIT-u. Do tej pory beneficjenci z subregionu płockiego podpisali już 180 umów, a ostateczna wartość dofinansowania, którą udało im się dotychczas pozyskać to 385,1 mln zł unijnego wsparcia – tłumaczy Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego.

Drogi
Jednak na co dzień nie widzimy kwot, ale konkretne inwestycje. W sumie na budowę i rozbudowę blisko 1,5 tys. km dróg zarówno wojewódzkich, jak również gminnych i powiatowych w subregionie płockim samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 465 mln zł ze środków z własnego budżetu. Pomogły także fundusze unijne. Tylko w latach 2004-2013 na realizację projektów drogowych beneficjenci z tej części regionu otrzymali blisko 153,5 mln zł z UE.

Drogi wojewódzkie
Największe dotacje drogowe zasiliły m.in. budowę obwodnicy północnej Gostynina (52,4 mln zł); przebudowę drogi woj. nr 577 Łąck-Ruszki (całkowita wartość 37,2 mln zł), przebudowę drogi woj. nr 567 Płock-Góra (62,2 mln zł); remont drogi woj. nr 561 Bieżuń-Szumanie (9,17 mln zł); remont drogi woj. nr 562 wraz z przebudową mostu nad rzeką Skrwą (13,3 mln zł). W najbliższych planach są także m.in. rozbudowa przebiegającej przez powiaty żuromiński i sierpecki drogi wojewódzkiej nr 541 – 87,5 mln zł (w tym 81 mln zł stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014-2020); budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie Gąbina (25 mln zł z RPO WM 2014-2020); modernizacja drogi wojewódzkiej nr 575 Płock-Kazuń Nowy (15 mln zł); przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku granica województwa-Bądkowo Jeziorne (9 mln zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez Lwówek i w miejscowości Pacyna – 6 mln zł czy rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym – ponad 4,9 mln zł.

– Sieć dróg wojewódzkich Mazowsza zarządzanych przez MZDW obejmuje ponad 2,8 tys. km. Ich stan z roku na rok jest coraz lepszy, co przekłada się również na komfort podróżowania i bezpieczeństwo mieszkańców. Przez ostatnie 20 lat w naszym rejonie udało się odbudować i przebudować w sumie 300 km z 371 km, które leżą w naszym zasięgu. Pozostało więc jeszcze 20 proc. Poza remontami dróg, udało nam się wybudować 12 rond, przebudować 6 dużych skrzyżowań, odbudować 8 obiektów drogowych, w tym 170-metrowy na Bzurze. Wspólnie z lokalnymi samorządami zbudowaliśmy około 100 km ścieżek rowerowych i chodników. Ale na tym nie poprzestajemy. Przystępujemy do budowy obwodnicy Gąbina. Przygotowujemy też dokumentację pod budowę obwodnicy Sierpca. W tym roku zakończymy też przebudowę ostatniego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 577 Giżyce-Ruszki. Cały czas prowadzimy prace na drodze nr 559 w kierunku autostrady – mówi Mirosław Kaczmarek, dyrektor rejonu drogowego Gostynin-Płock MZDW.

Wsparcie dla dróg powiatowych
Na wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego liczyć mogły również samorządy powiatów. Ponad 100 mln zł przeznaczonych zostało w tym roku na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Do samorządów z subregionu płockiego trafiło łącznie ponad 7,3 mln zł na przebudowę trzech odcinków dróg w powiatach: płockim, sierpeckim i gostynińskim.

Lepszy dojazd do gruntów rolnych
Zarząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również samorządy lokalne w budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ciągu ostatnich 20-lat tylko w subregionie płockim udało się wybudować ponad 882 km tych dróg, za ponad 58,5 mln zł dofinansowania. To ważne inwestycje nie tylko dla rolników, którzy mają łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem. Kolejne ponad 3 mln zł wsparcia trafi do beneficjentów z Północnego Mazowsza w tym roku. Dzięki tym środkom wybudowanych zostanie ponad 31 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zdrowie
Inwestycje nie ominęły także placówek służby zdrowia, do których trafiło w sumie 191,6 mln zł z budżetu województwa, w tym 162,6 mln zł na inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. Dużym wsparciem okazały się też środki unijne – 82,6 mln zł w latach 2004-2013. Wśród największych inwestycji wymienić można m.in.: trwającą w latach 2006-09 rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (ponad 66 mln zł), zakup aparatury, rozbudowę pawilonu szpitalnego i administracyjnego oraz oddziału ratunkowego (2,4 mln zł) w płockim szpitalu, budowę Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z lądowiskiem i infrastrukturą techniczną (4,3 mln zł) czy rozbudowę i modernizację pawilonu nr 7 gostynińskiej placówki (4,4 mln zł). Środki z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczane były też na działalność płockiej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, która zakupiła m.in. nowoczesną karetkę „N” wraz z wyposażeniem oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. Dzięki unijnemu wsparciu w instytucjach służby zdrowia z subregionu płockiego realizowane były także projekty związane z informatyzacją i wprowadzeniem e-usług.

– Zdrowie to obszar, który stale potrzebuje nowych inwestycji. Chcemy, aby nasi pacjenci czuli się bezpiecznie i mogli leczyć się w komfortowych warunkach. Planujemy m.in. budowę przy szpitalu Zakładu Radioterapii oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Do końca października tego roku powinien zakończyć się też remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Ubiegamy się również o środki zewnętrzne na zakup aparatury medycznej oraz remont przychodni, którego koszt to około 15 mln zł – podkreśla Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Kolektory w Płocku i Gostyninie

Dzięki dotacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wsparciu z budżetu województwa Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie wzięły udział w programie, w ramach którego w 12 szpitalach na Mazowszu zamontowano farmy paneli słonecznych. Wartość inwestycji w obu placówkach to ponad 4,8 mln zł. Montaż paneli to nawet 20 proc. oszczędności na kosztach ponoszonych przez szpital przy podgrzewaniu ciepłej wody.

Kultura i turystyka
Placówki kultury oraz obiekty zabytkowe z subregionu płockiego w sumie otrzymały już blisko 92 mln zł z budżetu województwa, a także ponad 94 mln zł z funduszy unijnych. Jednym z największych dofinansowanych projektów była rewitalizacja pałacu w Sannikach (16,5 mln zł).

– Gruntowna rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego, w skład którego wchodzi XVIII-wieczny pałac i 10-hektarowy zabytkowy park, pozwoliła nam stać się instytucją kultury na miarę XXI w. Dotychczasowe inwestycje za kwotę przeszło 20 mln zł umożliwiły nam stworzyć atrakcyjną i bogatą ofertę kulturalną – wystawienniczą, edukacyjną i koncertową. Tylko w zeszłym roku odwiedziło nas ponad 39 tys. osób. Obecnie pracujemy nad dalszym rozwojem infrastruktury Centrum. Rozbudowujemy muszlę koncertową oraz odnawiamy zabytkowe ogrodzenie – tłumaczy Monika Patrowicz, dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Dzięki środkom z budżetu województwa oraz funduszom unijnym rozbudowano kamienicę na potrzeby Muzeum Mazowieckiego (13,8 mln zł). Powstało też Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku.

– Przypomnę, że w 2017 r. Muzeum Mazowieckie w Płocku pozyskało środki unijne w ramach RPO WM na lata 2014-2020 i rozpoczęło inwestycje związane z rozbudową Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim oraz z wystawą art deco, na potrzeby której wyremontowana zostanie kamienica przy ul. Kolegialnej 6. Obecnie trwają roboty budowlane, montażowe i rekonstrukcyjne obejmujące budynki wystawowe z częścią administracyjną – dom polski, dom olenderski z częścią inwentarską, stodołę, suszarnio-powidlarnię, tzw. langhoff czy budynek szkoły. Zakres projektu obejmuje także zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury zachowującej detale historyczne związane z kulturą olenderską. Z kolei rozbudowa muzeum o ekspozycję sztuki art déco obejmie prezentację wnętrz o charakterze mieszkalnym rozlokowanych na dwóch kondygnacjach, w tym pełną aranżację polskiego mieszkania z tego okresu. Pozyskane dofinansowanie na skansen w Wiączeminie wynosi ponad 3,3 mln zł, przy całkowitej wartości projektu ponad 7,2 mln zł. W przypadku budynku przy Kolegialnej 6 wsparcie wynosi 3,4 mln zł, a jego całkowity koszt to ponad 8,3 mln zł – zaznacza Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Do największych przedsięwzięć należy zaliczyć także m.in. rewitalizację słynnej płockiej „Małachowianki” (25 mln zł) czy budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (37,5 mln zł).

– Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu czeka wiele inwestycji. Planujemy m.in. rozbudowę naszego oddziału – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Obecnie prowadzone są tu prace przy dwóch obiektach, w przyszłym roku chcielibyśmy rozpocząć prace modernizacyjne przy trzech kolejnych – domu poety Stefana Gołębiowskiego, drewnianym spichlerzu z XIX w. oraz drewnianym budynku dawnego szpitala z przełomu XVIII i XIX w. Konserwację przejdzie też jedna z najciekawszych atrakcji skansenu – wiatrak, który obecnie z przyczyn technicznych jest wyłączony ze zwiedzania. Oprócz tego w planach mamy rekonstrukcję drewnianej stodoły, która stanowić będzie uzupełnienie zagrody z Drwał, a tym samym ekspozycji plenerowej zespołu karczemnego. Kolejnym krokiem, który pozwoli poszerzyć ofertę turystyczną skansenu, a także zwiększyć jego atrakcyjność jest odtworzenie wsi przydrożnej. Planowana jest też budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie muzeum – podkreśla Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Z kolei na organizację imprez kulturalnych i turystycznych w subregionie płockim oraz renowację obiektów zabytkowych samorząd województwa przeznaczył ponad 2,4 mln zł.

Ponad 830 tys. zł w 2018 r.
W tym roku zarząd województwa rozstrzygnął dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i turystycznych czy też publikację wydawnictw. Do subregionu płockiego trafi w sumie ponad 830 tys. zł na organizację 43 projektów. Znalazły się wśród nich m.in. Jarmark Norbertański – Bodzanów 2018, Średniowieczny Płock, Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” czy szlakiem dawnych przystani żeglugi parowej na Wiśle.

W pierwszym konkursie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie w wysokości ponad 485,8 tys. zł otrzymało 28 przedsięwzięć z subregionu płockiego. Kolejnych 15 projektów, dotyczących turystyki i krajoznawstwa dostanie ponad 343,6 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza.

Sołectwa
W tym roku w ramach pilotażowego programu samorządu województwa Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 wsparcie otrzymało 23 gminy z subregionu płockiego. Dzięki temu zrealizują one 44 inwestycje za blisko 429 tys. zł.

Ochotnicze Straże Pożarne
Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również mazowieckich strażaków ochotników w zakupie samochodów pożarniczych oraz niezbędnego sprzętu. W latach 2006-2017 do jednostek OSP z subregionu płockiego trafiło w sumie ponad 8 mln zł z budżetu Mazowsza. Wsparcie to pozwoliło na zakup m.in. 61 samochodów pożarniczych, 8 łodzi ratunkowych, 81 pomp i motopomp pożarniczych oraz innego sprzętu specjalistycznego. Tylko w tym roku ochotnicze straże pożarne z subregionu płockiego otrzymają kolejne ponad pół miliona zł na zakup 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie trafi do 5 jednostek. Gminy, które wnioskowały o dofinansowanie, mogły uzyskać do 130 tys. zł na ciężki lub średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt i do 70 tys. zł na lekki samochód.

Debata o przeszłości Mazowsza w Płocku odbyła się w piątek, 18 maja w Orlen Arenie. Było to drugie spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o Mazowszu”. Pierwsze odbyło się w Radomiu, kolejne w naszym mieście, następne będą jeszcze w: Siedlcach – 4 czerwca, Ciechanowie – 8 czerwca, Ostrołęce – 11 czerwca, Warszawie – 25 czerwca oraz Żyrardowie – 4 lipca.

 

Źródło i fot: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.