Orlen i dwa warszawskie instytuty podpisały dokumenty, które dotyczą Płocka. Chodzi o zdrowie

– PKN Orlen wdroży program, który ułatwi mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób. W realizację prozdrowotnego projektu zaangażują się warszawskie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, które podpisały z PKN Orlen list intencyjny. Program uzyskał honorowy patronat Ministra Zdrowia – informuje biuro prasowe spółki.

1. Raportowanie o stanie zdrowia mieszkańców powiatu płockiego oraz badanie przyczyn zachorowań na nowotwory i identyfikacja głównych czynników ryzyka w populacji Płocka i powiatu płockiego;

2. Działania z zakresu prewencji i edukacja w określonych grupach docelowych m.in. wśród dzieci, młodzieży i osób palących;

3. Stworzenie szybkiej ścieżki diagnostycznej i leczenia dla wykrytych przypadków nowotworów, poprzez stworzenie odpowiednich procedur i współpracę lekarzy ze specjalistycznymi ośrodkami;

4. Stałe monitorowanie uzyskiwanych wyników badania obserwacyjnego i bieżące modyfikowanie działań w zakresie edukacji i profilaktyki pod kątem uzyskiwanych danych.

To cztery podstawowe obszary programu, które będzie realizował koncern w zakresie zdrowia mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. List intencyjny w tej sprawie podpisano dziś w Warszawie.

– Czujemy się odpowiedzialni za najbliższe otoczenie. Zainicjowany program to efekt naszych obserwacji i często bezpośrednich rozmów z jego głównymi beneficjentami – mieszkańcami Płocka i powiatu płockiego – którzy w bardzo często są naszymi pracownikami. W Płocku zatrudnionych jest blisko 70 proc. pracowników PKN Orlen, czyli ponad 3,5 tys. osób. Ten projekt to również przykład unikalnego w skali kraju partnerstwa biznesu i sektora zdrowia, w którym ważną rolę odegrało Ministerstwo Zdrowia. Liczymy, że nasza współpraca będzie inspiracją dla innych podmiotów – powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen.

“Głównym celem działań edukacyjno-społecznych będzie poprawa stanu wiedzy mieszkańców Płocka i powiatu płockiego w zakresie przyczyn i objawów chorób w obrębie układu oddechowego. Będzie to możliwe dzięki profilaktyce i wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Dodatkowo program zakłada szereg działań motywacyjnych, zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz do regularnej kontroli stanu zdrowia. Zakładane jest także udzielenie pomocy osobom palącym w zaprzestaniu palenia” – czytamy w informacji.

Koncern dodaje, że ważnym elementem programu profilaktyki oraz leczenia chorób płuc i nowotworów dla Płocka i powiatu płockiego, który będzie realizowany przez co najmniej najbliższych 5 lat, będą działania edukacyjne. Zostaną one skierowane zarówno do mieszkańców Płocka i okolic, w tym dzieci i młodzieży, jak i lekarzy, którzy zajmują się diagnostyką w tej dziedzinie. W ten sposób w długim horyzoncie możliwe będzie ograniczenie ryzyka zachorowania na nowotwory.

Spółka dodaje, że podjęła decyzję o sfinansowaniu przez Orlen zakupu nowego echokardiogramu do badania echa serca na użytek warszawskiego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, który obok Instytutu Chorób Płuc jest głównym partnerem programu dla Płocka i powiatu płockiego. Sprzęt medyczny, który właśnie trafił do placówki, będzie służył wszystkim pacjentom, w tym naturalnie mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego.

Źródło i fot: PKN Orlen.




Najnowszej generacji rezonans magnetyczny w płockim szpitalu

Szybsza i lepsza diagnostyka pacjentów z nowotworami, schorzeniami ortopedycznymi oraz dzieci będzie możliwa w szpitalu wojewódzkim w Płocku.

Placówka zakończyła właśnie remont Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Zakupiono również nowe wyposażenie dla pracowni, w tym najnowszej generacji rezonans magnetyczny. Projekt kosztował ponad 5,6 mln zł, z czego 3,9 mln zł pochodziło z Ministerstwa Zdrowia. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 1,4 mln zł, sam szpital wygospodarował 255 tys. zł.

 

Źródło:Mazowiecki Serwis Prasowy.
Fot: Zdjęcia poglądowe – mazovia.pl.




Adam Struzik: Na szali jest nasze zdrowie

Prace nad uchwałą antysmogową dla Mazowsza nabierają tempa. Właśnie trwa analiza dokumentacji eksperckiej. Od 20 lipca ruszają konsultacje społeczne. – Chcemy aby mieszkańcy Mazowsza i samorządy wzięli czynny udział w dyskusji nad tym dokumentem. Na szali jest nasze zdrowie. Z drugiej strony musimy wspólnie zastanowić się nad narzędziami i tempem zmian. Tak, aby były one realne i możliwe do udźwignięcia. Dlatego konsultacje prowadzone będą w całym regionie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Co truje na Mazowszu?
We wtorek, 20 czerwca, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację uchwalonych w 2013 r. programów ochrony powietrza. Jednym z działań naprawczych jest przygotowanie i przyjęcie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały antysmogowej. To kluczowy dokument wskazujący priorytety regionu w walce z groźnymi dla zdrowia zanieczyszczeniami powietrza.

Co jest największym problemem Mazowsza? Główną przyczyną przekroczeń jest tzw. niska emisja, czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach lub kotłach domowych oraz drewna w kominkach. Pozostałe rodzaje emisji mają zdecydowanie mniejszy udział w tych stężeniach. Nieco inaczej sytuacja wygląda w aglomeracji warszawskiej. Na obrzeżach przeważa tu wpływ niskiej emisji zarówno lokalnej, jak i napływowej z sąsiednich gmin. W centrum miasta problemem jest natomiast niska emisja komunikacyjna, która z roku na rok rośnie mimo budowy obwodnic czy rozbudowy komunikacji zbiorowej. Za przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów i ditlenku azotu w Warszawie odpowiada głownie transport. Największym problemem są przestarzałe auta, nieodpowiednia infrastruktura drogowa oraz nieekonomiczny, często agresywny styl jazdy. Ciągle także zbyt niski jest stopień wykorzystania paliw i napędów przyjaznych dla środowiska (np. transport rowerowy i pieszy), a także zbiorowego transportu miejskiego oraz transportu kolejowego.

Postępy prac
Prace nad uchwałą antysmogową trwają od ubiegłego roku. Po etapie ankietyzacji mazowieckich gmin, w prace zaangażowani zostali eksperci Biura Studiów i Pomiarów Proekologicznych „Ekometria” Sp. z o.o., którzy na podstawie badań, analiz i wyników modelowania, opracowali dokumentację, która stała się podstawą do projektu uchwały. Dokumentacja obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń substancji w powietrzu.

Ruszają konsultacje
Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz opiniowaniu przez samorządy powiatowe i gminne. – Pierwsze konsultacje rozpoczną się 20 lipca. Już dziś podajemy ten termin, ze względu na zbliżający się okres wakacyjny i urlopowy. Oczywiście, informacja o rozpoczęciu konsultacji zostanie także zamieszczona na stronie internetowej samorządu województwa (www.mazovia.pl). Nie chcemy jednak ograniczać się tylko do działań wymaganych prawnie. Zamierzamy zorganizować w miastach subregionalnych spotkania informacyjne. Będzie to okazja do zainicjowania debaty publicznej na ten temat – podkreśla Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych urzędu marszałkowskiego.

Planowane działania
Aby stan powietrza na Mazowszu mógł ulec poprawie, zdaniem ekspertów, konieczne jest wprowadzenie pewnego typu ograniczeń, co do jakości instalacji grzewczych, jak i spalanych w nich paliw. Aby zmiany były odczuwalne dla wszystkich mieszkańców regionu, ograniczenia powinny zostać wprowadzone na terenie całego województwa mazowieckiego. Rodzaje instalacji, których uchwała ma dotyczyć to w szczególności kotły, w których spalane są paliwa, dostarczające ciepło do kaloryferów w budynkach oraz ogrzewacze typu kominki, piece, nagrzewnice powietrza. Właściciele tych instalacji powinni móc wykazać, że ich piece spełniają określone w  uchwale wymagania. Planuje się, że uchwała wejdzie w życie 1 listopada 2017 r. A zatem wszystkie instalacje, które będą instalowane od 1 listopada 2017 r. powinny spełniać wymagania rozporządzeń Komisji (UE).

Właściciele urządzeń zainstalowanych przed 1 listopada 2017 r. będą mieli czas na dostosowanie ich do nowych wymogów. Kotły, które nie spełniają wymogów w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy (tzw. kopciuchy) będą mogły być eksploatowane do 31 grudnia 2022 r. Natomiast kotły, które spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według tej normy, będą mogły funkcjonować do 31 grudnia 2027 r. Użytkownicy kominków, pieców, nagrzewnic mogą je eksploatować do 31 grudnia 2022 r., chyba, że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu. Dane techniczne dotyczące urządzeń powinny być zawarte m.in. w dokumentacji technicznej urządzenia lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

Dużym problemem jest ciągle brak regulacji na poziomie krajowym dotyczących jakości paliw stałych dopuszczonych do stosowania. Dlatego w projekcie uchwały wprowadzono ograniczenia, co do stosowania paliw stałych. Na Mazowszu planuje się zakazać spalania: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 proc. oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Ponadto projekt uchwały wprowadza rozwiązania techniczne dla kotłów, w których spalane są paliwa. Proponuje się dopuszczenie do eksploatacji instalacji, w których możliwie jest wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo.

Uchwała dopuszcza także eksploatację instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania (w szczególności kotłów) pod warunkiem braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej. Uchwała nie wprowadza okresów obowiązywania ograniczeń i zakazów – mają one obowiązywać przez cały rok.

Brak odpowiednich uregulowań na szczeblu rządowym
Niestety, szereg barier – prawnych, technicznych i finansowych utrudnia samorządom skuteczne działania. Chodzi m.in. o brak podstaw prawnych do przygotowywania programów ograniczenia niskiej emisji. Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych urzędu marszałkowskiego zauważa również, że problemem jest brak możliwości nałożenia przez samorządy wojewódzkie obowiązku realizacji działań naprawczych przez samorządy gminne i powiatowe, ale także niewystarczające regulacje prawne w zakresie kontrolowania osób w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.fizycznych, brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do wymagań emisyjnych z instalacji spalania paliw o mocy do 1 MW czy dostępność w handlu węgla niskiej jakości.

Kontrola
Zadania kontrolne będą prowadzone przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, straże gminne, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, policję, inspektorów nadzoru budowlanego. Sankcją karną stosowaną w przypadku naruszenia postanowień uchwały, określoną w ustawie Prawo ochrony środowiska, jest kara grzywny.

Info. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego




Absolutorium, zdrowie i sport – najważniejsze tematy XX Sesji Rady Miasta Płocka [FILM]

We wtorek, 28 czerwca, odbyła się XX Sesja Rady Miasta Płocka. Rada Miasta udzieliła absolutorium prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu oraz przyjęła sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta za 2015 rok. Radni uchwalili także wszystkie projekty uchwał wniesione na sesję i jednogłośnie przyjęli apel do władz RP, w którym wzywają do budowy Płockiego Centrum Onkologii.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia medalu Laude Probus dla druha Eugeniusza Malanowskiego, wieloletniego szefa Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie przewodniczącego Rady Miasta Artura Jaroszewskiego, który w prezentacji przedstawił zatrważające dane na temat umieralności płocczan na nowotwory, zwłaszcza na nowotwory dróg oddechowych. Przewodniczący wskazał na braki w specjalistycznym sprzęcie (akcelerator do radioterapii) przy jednoczesnym wyższym niż w innych miastach wskaźniku umieralności na nowotwory złośliwe.

– Najwyższy wskaźnik umieralności na nowotwory ogółem ma miasto Płock, następnie powiat płocki i sierpecki – mówił Artur Jaroszewski. – Dominują zgony na nowotwory tchawicy, oskrzela i płuca. Biorąc pod uwagę inne miasta z działalnością przemysłową, w tym z Górnego Śląska, wskaźniki umieralności są niższe niż dla Płocka. Albo to nie pyły PM 10 zabijają płockie płuca albo dokonywane pomiary nie są zbyt wiarygodne, skoro niższe wskaźniki niż dla Płocka cechują Kraków i Nowy Sącz, więc co zabija płockie płuca? To, co nas wyróżnia, to przemysł petrochemiczno-rafineryjny – podsumował Artur Jaroszewski.

Prezydent Płocka i Rada Miasta byli jednomyślni. Jednogłośnie został przyjęty apel do władz Polski w sprawie konieczności pilnej budowy Płockiego Centrum Onkologii i poprawy opieki medycznej dla mieszkańców Płocka w dziedzinie onkologii.

Kolejne punkty XX Sesji Rady Miasta Płocka były związane ze sportem. Radni przyjęli roczne sprawozdania spółek: Wisły Płock i SPR Wisły Płock, a także przyjęli Plany miasta dotyczące modernizacji stadionu Wisły Płock S.A. Prezydent Andrzej Nowakowski zadeklarował poparcie dla programu budowy nowego stadionu. Wszystko miałoby być etapowane i rozłożone w czasie w latach 2016-21. Do końca 2016 miasto przeprowadzi szerokie konsultacje społeczne dotyczące nowego obiektu. W 2017 roku powstałby projekt wykonawczy, a w 2018 roku ruszyłyby prace. W 2021 roku stadion byłby gotowy. – Jeśli udałoby się znaleźć sponsora, wówczas nie widzę problemu, aby obiekt powstał w rok lub w dwa lata. Jeśli nie, zostaje tylko możliwość etapowania. Priorytety w rozwoju miasta są jasno określone, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Trzeba to realizować wszystko w takim tempie, aby budowa stadionu nie odbywała się kosztem innych ważnych inwestycji, tylko równolegle z nimi – mówił prezydent.

Obszerną prezentację na temat sportowych aren w Polsce przygotował radny Michał Sosnowski, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, wskazując na stadion Cracovii jako optymalne rozwiązanie dla nowego stadionu Wisły Płock. Oto wystąpienie radnego Sosnowskiego dotyczącego płockiego stadionu, o którym coraz głośniej się mówi, szczególnie po awansie płockiego Klubu do ekstraklasy.

Najważniejszym punktem XX Sesji Rady Miasta Płocka była dyskusja nad zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 rok. Radni rozpatrzyli sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 rok, sprawozdania finansowego Gminy Miasto Płock, zapoznali się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, a także  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok.

RIO pozytywnie oceniła działania prezydenta i samorząd Gminy-Miasto Płock w kwestii realizacji Budżetu i finansów. Prezydent Andrzej Nowakowski zaprezentował następnie szczegółowo jak został wykonany Budżet Miasta Płocka za 2015. Po krótkiej dyskusji Rada Miasta w zdecydowanej większości (14 głosów za przy 9 glosach przeciw) udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 r.
W dalszej części obrad Rada Miasta uchwaliła wszystkie projekty uchwał na XX Sesję Rady Miasta Płocka.

Fot. UPM.




Jakie inwestycje czekają subregion płocki w tym roku?

Ponad 41 mln zł z tegorocznego budżetu Mazowsza przeznaczono na realizację inwestycji w subregionie płockim. Remonty dróg, rozbudowa placówek służby zdrowia czy instytucji kultury to tylko niektóre z nich.

– Planowaliśmy budżet na 2016 r. tak, aby zabezpieczył  potrzeby całego regionu. Zarezerwowaliśmy znaczne środki na inwestycje, a także na wkład własny do projektów, które będą realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej. Znalazły się w nim również pieniądze na wsparcie dla organizacji pozarządowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Tylko rozbudowy i modernizacje dróg czy placówek służby zdrowia w subregionie płockim pochłoną ponad 41 mln zł. Dodatkowo, 2016 r. to dobry czas dla beneficjentów programów unijnych. Właśnie w tym roku ruszają pierwsze konkursy – tłumaczył podczas konferencji prasowej marszałek Adam Struzik.

Samorząd województwa mazowieckiego nadzoruje pracę ponad 120 instytucji na terenie Mazowsza, z czego 12 zlokalizowanych jest w samym subregionie płockim. Są wśród nich zarówno szpitale, muzea, teatry, jak i biblioteki czy szkoły. Samorząd nadzoruje także pracę wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego. Odpowiada również za utrzymanie, remonty i modernizację zlokalizowanych na terenie regionu dróg wojewódzkich. Wszystkie te instytucje od lat są modernizowane lub rozbudowywane.

Plany inwestycyjne na 2016 r. w subregionie płockim

W 2016 r. na inwestycje w subregionie płockim z budżetu województwa trafi ponad 41 mln zł. To znacznie więcej niż początkowo planowano. Jeszcze przed końcem roku udało się zarządowi województwa przeznaczyć dodatkową pulę środków na remonty dróg oraz modernizacje w instytucjach służby zdrowia. Zwiększenie planu inwestycyjnego było możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej Mazowsza.

Drogi

W subregionie płockim w 2016 r. planowanych jest szereg modernizacji dróg, remontów w placówkach służby zdrowia oraz w instytucjach kultury. Na inwestycje drogowe przeznaczonych zostanie blisko 30 mln zł.

– W ciągu ostatnich kilku lat inwestycje drogowe w subregionie płockim pochłonęły ponad 206 mln zł. Przeprowadziliśmy wiele remontów i modernizacji, a część dróg rozbudowaliśmy. Inwestycje te nie tylko wpływają na poprawę stanu naszych dróg, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. A to jest jednym z naszych głównych priorytetów – dyrektor rejonu Gostynin-Płock MZWD  Mirosław Kaczmarek. – Również i w tym roku nie zabraknie środków na niezbędne modernizacje. Do subregionu płockiego trafi ok. 30 mln zł. Dzięki tym środkom możliwa będzie kontynuacja wielu toczących się już inwestycji.

Dzięki środkom, które w tym roku zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe w subregionie płockim możliwe będą:
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 – przejście przez Brudzeń Duży – etap II – 6 mln zł,
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc – Bielsk na odcinku Bonisław – Bielsk na terenie gminy Gozdowo (pow. sierpecki) i gminy Bielsk (pow. płocki) – 6 mln zł
– rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w miejscowości Mańkowo – 5,2 mln zł
– budowa ul. Narutowicza w Sierpcu – 3 mln zł
– przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 – ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyską w Sierpcu na rondo – 2 mln zł
– remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Słubice – Iłów – 1,9 mln zł;
– remont drogi wojewódzkiej nr 540 – 1,9 mln zł
– remont drogi wojewódzkiej nr 560 – 1,9 mln zł
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 przejście przez Mochowo – opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy 1 km odcinka drogi – ponad 1 mln zł
– budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki – ponad 450 tys. zł (opracowanie dokumentacji technicznej, inwestycja zaplanowana do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020).

Zdrowie

Dodatkowo, ponad 4,6 mln zł to środki, w ramach których zostaną przeprowadzone inwestycje w służbie zdrowia. Dzięki tym pieniądzom możliwe będą:
– modernizacja pawilonu nr 7 w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 3 mln zł
– podłączenie do gminnej sieci wodociągowej z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie – 41 tys. zł
– dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 1 mln zł
– budowa systemu monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 600 tys. zł

W 2016 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostaną wybudowane także kolektory słoneczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (ponad 4,8 mln zł) oraz w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie ok. 900 tys. zł.

– Zarówno 2015 r., jak i 2016 r. to dla naszego szpitala okres toczących się inwestycji. Aby móc w obecnych czasach funkcjonować na jak najwyższym poziomie należy przede wszystkim stawiać na nowoczesność uwzględniając przy tym otaczające nas środowisko naturalne. Równie ważne są oczywiście standard i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych – podkreśla dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Katarzyna Osowicz-Szewczyk. – Ubiegły rok zaowocował w szpitalu szeregiem zmian. Udało nam się przeprowadzić remont oddziału psychogeriatrii, realizowaliśmy projekt „E-zdrowie dla Mazowsza”, a także rozpoczęliśmy prace związane z budową kolektorów słonecznych. Ten ostatni projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki niemu na terenie naszego szpitala zamontowanych zostanie 141 kolektorów. Kolejnym ważnym projektem, który chcemy zrealizować w tym roku będzie modernizacja pawilonu 7, w którym działają oddziały psychiatryczne męski i żeński – dodawała przedstawicielka szpitala.

Kultura

Ponadto, w 2016 r. uda się przeprowadzić szereg mniejszych inwestycji w podległych samorządowi instytucjach kultury. Wśród nich wymienić można:
– rozbudowę Muzeum Mazowieckiego – etap II oraz Dział I ART DECO – etap I (dokumentacja) – 250 tys. zł
– budowę mostu – wejście do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony trasy Warszawa/Toruń- 220 tys. zł.
– modernizację źródeł ciepła oraz budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – ponad 201 tys. zł
– modernizację i adaptację na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) – etap I dokumentacja – 140 tys. zł
– wykonanie dokumentacji – wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych – Pałac w Sannikach w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina – ponad 40 tys. zł.
– rozbudowa i przebudowa muszli koncertowej w Sannikach wraz zakupem niezbędnego wyposażenia – 30 tys. zł
– budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – ponad 24 tys. zł.

Nowa perspektywa finansowa

Właśnie rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa w ramach środków unijnych na lata 2014-2020 W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego do wykorzystania będzie ponad 2,88 mld zł. Po te środki będą mogli sięgnąć przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz samorządy również z subregionu płockiego.

Pierwszych 12 konkursów zostanie ogłoszonych już w pierwszym kwartale roku. Dotyczyć one będą m.in. wsparcia inicjatyw ważnych społecznie – tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i dotacje na edukację dorosłych (oba jeszcze w lutym) oraz dofinansowania do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych (marzec).

Szczegółowe informacje dotyczące RPO WM 2014-2020 oraz terminów konkursów dostępne są na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz www.funduszedlamazowsza.eu