Rośnie liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Gdzie najczęściej szukają pracy?

image_pdfimage_print

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie mazowieckim systematycznie rośnie. W 2018 r. wydano ich 79,7 tys., czyli o 5,8 proc. więcej niż w 2017 r. Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Ukrainy – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

W 2018 r. wojewoda mazowiecki wydał 79,7 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, co stanowiło 24,2 proc. wszystkich zezwoleń wydanych w kraju. Liczba wydanych zezwoleń była o 5,8 proc. wyższa niż przed rokiem i aż o 65,5 proc. niż w 2016 r. Urząd podaje, że najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydanych było w województwie mazowieckim, a następnie wielkopolskim (36,5 tys.), łódzkim (32,4 tys.) i małopolskim (27,5 tys.). Przewaga województwa mazowieckiego jest wyraźna, jednak udział tego województwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń systematycznie maleje (z 37,8 proc. w 2016 r. do 24,2 proc. w 2018 r.).

W województwie mazowieckim zdecydowaną większość (97,7 proc.) stanowiły zezwolenia na pracę wydane po raz pierwszy. Przedłużeń zezwoleń w 2018 r. wydanych zostało tylko 1808. – Z powodu systematycznego wzrostu liczby zezwoleń na pracę wydawanych po raz pierwszy, udział zgód na kontynuację pracy cudzoziemców był mniejszy niż w 2017 r. i w 2016 r. – podkreśla Urząd.

Większość, bo aż 59,7 proc., zezwoleń na pracę cudzoziemców przyznana była obywatelom Ukrainy. Jednak w porównaniu z 2017 r. udział tych zezwoleń zmalał o 12,7 proc., a w stosunku do 2016 r. aż o 18,1 proc. Dla obywateli Nepalu wystawiono 8,2 proc. zezwoleń. Czwartą narodowością, której najczęściej wydawano pozwolenia na pracę byli Białorusini – 7,4 proc. Urząd Statystyczny w swoich wyliczeniach ujął także pozwolenia dla obywateli Indii – 4,8 proc.

Analitycy podkreślają, że zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. Ich udział w ogólnej liczbie wszystkich wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2018 r. wyniósł 75,8 proc. – Przewaga mężczyzn pod względem wydanych zezwoleń występowała we wszystkich województwach. W kraju udział ten wyniósł średnio 77,2 proc. (od 70,6 proc. w województwie łódzkim do 92,1 proc. w lubelskim).

– Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydawane są na coraz dłuższe okresy ważności. W 2018 r. 67,8 proc. zezwoleń na pracę wystawionych było na okres ważności od 3 miesięcy do 1 roku – informują statystycy. Wyliczają, że w 2017 r. udział tych zezwoleń wyniósł 72,3 proc, a w 2016 r. 77,1 proc. Zezwolenia z okresem ważności powyżej 2 lat stanowiły 26,1 proc., w 2017 r. 20,1 proc. i 2-krotnie więcej niż w 2016 r. Krótkookresowe zezwolenia na pracę z okresem ważności do 3 miesięcy stanowiły jedynie 0,3 proc. ogólnej ich liczby.

W 2018 r. najwięcej zezwoleń wydano dla pracodawców z sekcji budownictwo – 22,6 tys., które stanowiły 28,4 proc. ogółu zezwoleń. Udział tej sekcji systematycznie rośnie: w 2017 r. wyniósł 24,7 proc., a w 2016 r. 24,6 proc. – podkreślają analitycy. Urząd dodaje, że stosunkowo duży odsetek stanowili cudzoziemcy pracujący w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej oraz w transporcie i gospodarce magazynowej. – Według klasyfikacji zawodów i specjalności cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pracę w województwie mazowieckim w 2018 r. pracowali najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (34,9 proc.), pracownicy wykonujący prace proste (30,2 proc.) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (15,5 proc.).

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie
Fot. Pixabay.