Mobilna stacja monitorująca jakość powietrza już działa. Wyniki dostępne on-line

image_pdfimage_print

Od dziś mieszkańcy Płocka na bieżąco mogą sprawdzić jakość powietrza w mieście dzięki miejskiej, mobilnej stacji monitorującej. Dodatkowo czujniki pyłu zawieszonego zlokalizowane na pięciu osiedlach na bieżąco monitorują poziom smogu, czyli pyłów PM 2,5 i PM 10.

Mobilna stacja pomiarowa stanęła w obrębie wygrodzonego terenu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, na działce gminnej. Urządzenia pomiarowe posiadają certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, co oznacza, że pomiary wykonywane są zgodnie z metodykami referencyjnymi oraz wymaganiami dotyczącymi jakości pomiarów i ich metod zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Dzięki miejskiej stacji pomiarowej płocczanie, niezależnie od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, uzyskają dostęp do danych pokazujących aktualną jakość powietrza. Stacja prowadzi stałe pomiary węglowodorów (BTEX – benzen, toluen, etylobenzen i ksylen), siarkowodoru (H2S), ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), monotlenku węgla (CO), ozonu (O3), pyłów (PM 10 i PM 2,5) a wyniki on-line są dostępne na stronie Urzędu Miasta – wchodząc w link powietrze.plock.eu

Oprócz pomiarów zanieczyszczeń wykonywane są równolegle pomiary podstawowych parametrów meteorologicznych niezbędnych do interpretacji wyników ze stacji. Dane o jakości powietrza są przekazywane w formie indeksu jakości powietrza, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych i norm odniesienia dla jednej godziny.

Jako uzupełnienie dla pomiarów stacji Miasto Płock uruchomiło 5 czujników do pomiaru pyłu PM 10 i PM 2,5. Czujniki są umieszczone na terenie osiedli, gdzie występuje zabudowa jednorodzinna tj.: na Radziwiu, na osiedlu Wyszogrodzka, na Starym Mieście, w Trzepowie i Borowiczkach. Wyniki pomiarów także są dostępne on-line na stronie internetowej ratusza.

Od października wykonywane są także pilotażowe pomiary monitoringu metodą pasywną, obejmującą trzy serie pomiarowe, wykonywane z częstotliwością co cztery tygodnie w 12 punktach na terenie Płocka. Zakres obejmuje pomiar następujących substancji: H2S, SO2, NO i BTEX (siarkowodór, dwutlenek siarki, tlenek azotu i węglowodory: benzen, toluen, etylobenzen i ksylen). Analiza zostanie wykonana w niezależnym akredytowanym laboratoriom w Wielkiej Brytanii i dostępne w formie raportu w połowie marca 2019 r. Raport zostanie przedstawiony mieszkańcom.

Gmina Miasto Płock za korzystanie ze stacji pomiarowej zapłaci prawie 153 tys. zł  za rok użytkowania. Umowa obejmuje udostępnienie stacji pomiarowej wraz z pełnym wyposażeniem spełniającym wymagania normy PN-EN ISO 17025:2007, okresową obsługę stacji (bieżące przeglądy i kalibracje analizatorów), instalację i uruchomienie stacji, włączenie do systemu informacji miejskiej, wykonanie trzech raportów okresowych i raportu końcowego. Ofertę na wykonanie rocznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku złożyło konsorcjum DACSYSTEM Sp. z o. o. z Gdańska i Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG również z Gdańska. Fundacja ARMAAG.

Źródło: UMP.