Wymagania nie są małe. Ale praca jest…

Jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie, jesteś wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, nie zgadzasz się na łamanie prawa przez inne osoby, gdy poważnie myślisz o zapewnieniu sobie oraz swojej rodzinie stabilizacji finansowej, a w przyszłości godziwej emerytury, to właśnie na Ciebie czeka praca w Policji.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu na początku 2018 roku ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji, na terenie Województwa Mazowieckiego, a więc i na terenie Płocka i powiatu płockiego. – Służba w Policji to prestiżowe zajęcie dla młodych, sprawnych i wykształconych ludzi. To służba, dzięki której codziennie można nieść pomoc innym ludziom. Osoby, które poszukują ciekawego, pozbawionego monotonności zajęcia – zajęcia, które umożliwia sprawdzanie się w sytuacjach wymagających szybkiego działania i podejmowania szybkich decyzji, powinny bliżej zapoznać się z propozycją składaną przez Policję – czytamy w ogłoszeniu.

“Dzisiejsza Policja to nowoczesna formacja, dysponująca nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w codziennej służbie – począwszy od nowoczesnych środków transportu (nowoczesne radiowozy, szybkie motocykle, łodzie motorowe, śmigłowce itp.), poprzez środki łączności i nowoczesne systemy komputerowe –  na skomplikowanych urządzeniach laboratoryjnych pozwalających m.in. na szczegółowe badanie śladów pochodzących z miejsca zdarzenia kończąc. To formacja, która dzięki swym działaniom oraz dzięki szerokiej współpracy ze społeczeństwem w zakresie zwalczania przestępczości cieszy się wysokim poparciem i zaufaniem społecznym”.

Funkcjonariusze Policji mają zapewnioną stabilizację finansową oraz pełen pakiet socjalny, co zwłaszcza w przypadku osób młodych, które poważnie myślą o utrzymaniu rodziny lub też o założeniu rodziny jest bardzo ważnym elementem.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku, między innymi również  do Komendy Miejskiej Policji w Płocku będą się odbywały w następujących terminach: 20 marca 2018 r. – 15 osób, 2 lipca 2018 r. – 25 osób, 24 września 2018 r.– 55 osób, 27 grudnia 2018 r. – 57 osób,

Należy jednak dodać, że będą to przyjęcia do służby osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji, składający się z: testu wiedzy; testu sprawności fizycznej; testu psychologicznego; rozmowy kwalifikacyjnej; badan lekarskich zakończonych orzeczeniem komisji lekarskiej; sprawdzania prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu oraz postępowania sprawdzającego. Każdy kto pomyślnie przebrnie przez proces rekrutacji zostaje umieszczony na liście kandydatów do przyjęcia do Policji i w określonym terminie zostaje przyjęty do służby.

Służbę w Policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, al. Kilińskiego 8, w każdy poniedziałek i piątek, w godzinach 8.00 – 10.00, komplet dokumentów tj.: podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (Kwestionariusz osobowy dla kandydata do służby w Policji do pobrania na: www.praca.policja.pl w zakładce Dokumenty do pobrania lub na www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce Służba w Policji. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przy składaniu dokumentów należy obowiązkowo posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Dowód osobisty i książeczka wojskowa powinny być udostępnione na żądanie pracownika Sekcji ds. Doboru KWP z/s w Radomiu.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności takich jak: tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych, uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej, prawo jazy kat. „A” lub „C”, wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne lub wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)