Wymagania nie są małe. Ale praca jest…

image_pdfimage_print

Jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie, jesteś wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, nie zgadzasz się na łamanie prawa przez inne osoby, gdy poważnie myślisz o zapewnieniu sobie oraz swojej rodzinie stabilizacji finansowej, a w przyszłości godziwej emerytury, to właśnie na Ciebie czeka praca w Policji.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu na początku 2018 roku ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji, na terenie Województwa Mazowieckiego, a więc i na terenie Płocka i powiatu płockiego. – Służba w Policji to prestiżowe zajęcie dla młodych, sprawnych i wykształconych ludzi. To służba, dzięki której codziennie można nieść pomoc innym ludziom. Osoby, które poszukują ciekawego, pozbawionego monotonności zajęcia – zajęcia, które umożliwia sprawdzanie się w sytuacjach wymagających szybkiego działania i podejmowania szybkich decyzji, powinny bliżej zapoznać się z propozycją składaną przez Policję – czytamy w ogłoszeniu.

“Dzisiejsza Policja to nowoczesna formacja, dysponująca nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w codziennej służbie – począwszy od nowoczesnych środków transportu (nowoczesne radiowozy, szybkie motocykle, łodzie motorowe, śmigłowce itp.), poprzez środki łączności i nowoczesne systemy komputerowe –  na skomplikowanych urządzeniach laboratoryjnych pozwalających m.in. na szczegółowe badanie śladów pochodzących z miejsca zdarzenia kończąc. To formacja, która dzięki swym działaniom oraz dzięki szerokiej współpracy ze społeczeństwem w zakresie zwalczania przestępczości cieszy się wysokim poparciem i zaufaniem społecznym”.

Funkcjonariusze Policji mają zapewnioną stabilizację finansową oraz pełen pakiet socjalny, co zwłaszcza w przypadku osób młodych, które poważnie myślą o utrzymaniu rodziny lub też o założeniu rodziny jest bardzo ważnym elementem.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku, między innymi również  do Komendy Miejskiej Policji w Płocku będą się odbywały w następujących terminach: 20 marca 2018 r. – 15 osób, 2 lipca 2018 r. – 25 osób, 24 września 2018 r.– 55 osób, 27 grudnia 2018 r. – 57 osób,

Należy jednak dodać, że będą to przyjęcia do służby osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji, składający się z: testu wiedzy; testu sprawności fizycznej; testu psychologicznego; rozmowy kwalifikacyjnej; badan lekarskich zakończonych orzeczeniem komisji lekarskiej; sprawdzania prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu oraz postępowania sprawdzającego. Każdy kto pomyślnie przebrnie przez proces rekrutacji zostaje umieszczony na liście kandydatów do przyjęcia do Policji i w określonym terminie zostaje przyjęty do służby.

Służbę w Policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, al. Kilińskiego 8, w każdy poniedziałek i piątek, w godzinach 8.00 – 10.00, komplet dokumentów tj.: podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (Kwestionariusz osobowy dla kandydata do służby w Policji do pobrania na: www.praca.policja.pl w zakładce Dokumenty do pobrania lub na www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce Służba w Policji. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przy składaniu dokumentów należy obowiązkowo posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Dowód osobisty i książeczka wojskowa powinny być udostępnione na żądanie pracownika Sekcji ds. Doboru KWP z/s w Radomiu.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności takich jak: tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych, uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej, prawo jazy kat. „A” lub „C”, wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne lub wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)