Bezwzględny nakaz noszenia maseczek w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Dyrektor wyjaśnia…

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku systematycznie zwiększa się liczba pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym placówka prosi o rozważne planowanie odwiedzin swoich bliskich, zachowanie zasad reżimu sanitarnego oraz zapoznanie się z regulaminem odwiedzin. 

Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia masek ochronnych. – Obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej został wprawdzie zniesiony decyzją Ministra Zdrowia 28 marca 2022 r., ale utrzymany w podmiotach leczniczych oraz aptekach – wyjaśnia Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. – Prosimy także o zachowanie dystansu społecznego podczas przebywania na terenie placówki i ograniczenie odwiedzin pacjentów do niezbędnego minimum – dodaje.

Zgodnie ze szpitalnym regulaminem odwiedzin pacjentów, wizyta rodziny nie może zaburzać toku diagnostyki i leczenia, a także zakłócać spokoju innym chorym. Kwiatkowski podkreśla, że „w przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, istnieje możliwość ograniczenia lub wprowadzenia całkowitego zakazu odwiedzin”.

Regulamin odwiedzin pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

1. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Odwiedziny te nie mogą zaburzać toku diagnostyki i leczenia pacjentów oraz zakłócać spokoju innym chorym. Ponadto godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa pacjent.
2. Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos.
3. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów albo możliwości organizacyjne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Dyrektor lub osoba przez Niego upoważniona może ograniczyć odwiedziny pacjentów lub wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin.
4. W przypadku oddziałów o tzw. wzmożonym nadzorze odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
5. Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.
6. Ordynator/kierownik może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta. Zakres wykonywania opieki musi być uzgodniony z personelem udzielającym świadczenia.
7. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się na własny koszt przez całą dobę po uzgodnieniu z lekarzem/pielęgniarką dyżurną w zakresie:
– karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków,
– utrzymania higieny ciała,
– zmiany bielizny osobistej /pościelowej,
– wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa.
Personel oddziału może inicjować podejmowanie czynności pielęgnacyjnych przez rodzinę lub opiekunów w celu przygotowania do opieki nad chorym w domu. Zakres wykonywanych czynności jest ustalany z personelem oddziału.
8. Ze względu na warunki przebywania w salach innych pacjentów, jednego chorego mogą odwiedzać jednocześnie maksymalnie dwie osoby, natomiast osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
9. W celu zachowania prywatności pacjentów przebywających w salach wieloosobowych istnieje możliwość odwiedzin pacjenta poza salą chorych, po uprzednim uzgodnieniu z personelem oddziału.
10. W oddziałach hospitalizujących dzieci przy dziecku przez całą dobę może przebywać jedna zdrowa osoba (rodzic lub opiekun), zgodnie z zasadami:
– zmiana tej osoby powinna odbywać się do godz. 2200,
– w przypadku pozostawienia dziecka wyłącznie pod opieką personelu oddziału, przed opuszczeniem oddziału rodzic/opiekun winien poinformować o tym pielęgniarkę zajmującą się opieką,
– rodzic/opiekun może korzystać wyłącznie z toalety przeznaczonej dla rodziców z zachowaniem zasad higieny.
11. Zakazuje się odwiedzin osobom:
– pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
– wykazujących objawy infekcji wirusowej,
– dotkniętych chorobą zakaźną.
12. Osobom odwiedzającym zabrania się:
– prowadzenia głośnych rozmów,
– palenia tytoniu,
– dostarczania i podawania leków,
– dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów, napojów i artykułów spożywczych nie zalecanych przez lekarza,
– wprowadzania zwierząt,
– siadania lub spania na łóżkach chorych,
– korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego mogącego zakłócać pracę urządzeń medycznych.
13. Osoby odwiedzające zobowiązuje się do:
– pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni,
– przestrzegania reżimu sanitarno – epidemiologicznego, przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych oraz ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600,
– poszanowania mienia Szpitala.
14. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.
15. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu będą proszone o opuszczenie oddziału.

Fot. WSzZ Płock.