Odczuwasz uciążliwości zapachowe? Wypełnij ANKIETĘ. Politechnika Warszawska filia w Płocku prowadzi badania…

Czy odczuwasz uciążliwość zapachową na terenie Płocka lub jego okolicach? Jak oceniasz natężenie uciążliwości zapachowej? Jak oceniasz intensywność odczuwanego zapachu? To trzy pytania z jedenastu, które znalazły się w ankiecie, do udziału w której zaprosiła mieszkańców Płocka i okolic Politechnika Warszawska filia w Płocku.

Badanie jest prowadzone w ramach projektu badawczego pn. „Opracowanie metodyki identyfikacji i charakterystyki źródeł uciążliwości zapachowej w aglomeracji miejskiej z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru in-situ”. Jest realizowane na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

„Głównym celem naukowym projektu jest opracowanie procedury oznaczania stężenia odorów i odorantów, będących wynikiem działalności zakładów komunalnych i przemysłowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji miejskiej i w jej sąsiedztwie. Prowadzone badania będą obejmowały oznaczenia chemiczne z wykorzystaniem dwóch typów detektorów gazowych oraz oznaczenia olfaktometryczne z wykorzystaniem dwóch typów przenośnych olfaktometrów wraz z pomiarami i obserwacjami meteorologicznymi” – wyjaśnia PW filia w Płocku.

– Pierwszy etap zadania polegający na przygotowaniu i realizacji badań ankietowych ma na celu identyfikację problemu związanego z postrzeganiem uciążliwości zapachowej przez mieszkańców. W ramach drugiego etapu badań zebrane zostaną dane dotyczące liczby skarg mieszkańców na uciążliwości zapachowe, kierowanych do organów administracji państwowej, jak również lokalizacji występowania skarżonych uciążliwości. Trzeci etap ma na celu precyzyjną identyfikację obiektów o potencjalnym oddziaływaniu zapachowym, czego efektem będzie stworzenie mapy źródeł emisji odorów na terenie miasta Płocka – wymienia organizator ankiety.

Czwarty etap prac będzie polegał na charakterystyce zapachowej poszczególnych obiektów podczas badań terenowych – zapowiada Politechnika. Kolejnym etapem będą badania terenowe, które skupią się na analizie wpływu poszczególnych obiektów zidentyfikowanych w poprzednich etapach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prędkości i kierunku wiatru. W trakcie realizacji zadania będą również monitorowane zgłoszenia mieszkańców w związku z odczuwaną uciążliwością zapachową. Ostatni etap obejmować będzie analizę uzyskanych wyników badań.

– Wyniki projektu pozwolą na przeprowadzenie pełnej analizy aglomeracji miejskiej pod kątem identyfikacji i oddziaływania poszczególnych źródeł emisji odorów z uwzględnieniem różnego rodzaju zakładów przemysłowych i komunalnych. Uzyskane wyniki badań pozwolą na opracowanie uniwersalnej metodyki szybkiej identyfikacji źródła uciążliwości zapachowej, umożliwiającej zastosowanie środków minimalizujących i zapobiegawczych. W konsekwencji uzyskane wyniki badań mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców miast oraz sąsiadujących wsi – wyjaśnia organizator ankiety.

Ankieta do wypełnienia on-line – ANKIETA