Lód i woda bezlitośnie zniszczyły nabrzeże wiślane oraz prywatne posesje. Dwie komisje oszacują straty [FOTO]

Połamane barierki, zniszczone ławki, pokrzywione latarnie, zalane piwnice prywatnych posesji – to zaledwie kilka zniszczeń, które na nabrzeżu wiślanym zniszczył lód i woda podczas ostatniej powodzi w Płocku. Od kilku dni woda zaczęła opadać, a kra się topi, a przy okazji odsłania szereg szkód. Aby naprawić powstałe szkody tak miasto, jak i mieszkańcy podtopionych posesji, muszą przejść procedury, które pozwolą na uzyskanie odszkodowań na naprawy.

– Odnośnie szkód w wyniku zalań czy podtopień na terenie Płocka zostaną powołane przez Prezydenta Miasta Płocka dwie komisje, które zajmą się szacowaniem szkód oraz przygotowaniem raportów, które będą podstawą o ubieganie się o środki z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi. Wynika to z przepisów pn. „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – wyjaśnia Konrad Kozłowski z biura prasowego ratusza.

Jedna komisja powołana przez prezydenta Płocka zajmie się szkodami w mieniu mieszkańców, druga szkodami w mieniu komunalnym. – Środki na skutki zniszczeń w związku z powodzią i podtopieniami będą pochodzić ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – tłumaczy Konrad Kozłowski. – Będzie to pomoc finansowa w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – mówi.

Kozłowski podkreśla, że poszkodowani mieszkańcy Gminy Miasto Płock muszą sami formalnie wystąpić z wnioskiem do MOPS w Płocku w celu otrzymania wsparcia w związku z usuwaniem skutków powodzi. – Przepisy są analogiczne dla mieszkańców gmin powiatu płockiego, z tym że tam właściwymi organami administracji samorządowej są wójtowie – 7 gmin wiejskich, burmistrz dla gmin miejskich – Wyszogród, Czerwińsk oraz lokalne GOPS-y, które będą działać jak u Płocku MOPS – dodaje.

Pomoc będzie udzielona w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia prezydenta miasta. – Pomoc może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego. Wypłaty zasiłków celowych osobom uprawnionym dokonywane będą przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej, czyli w Płocku – przez MOPS. Tak przyznana pomoc przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku klęski żywiołowej – m. in. powodzi, podtopień.

Co bardzo ważne – pomoc tak przyznawana jest niezależna od odszkodowania przysługującego z tytułu zawartego z firmą ubezpieczeniową ubezpieczenia budynku lub lokalu mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych. – Jeśli poszkodowany korzysta z polisy ubezpieczeniowej, to organ gminy (komisja) jest zobligowany do stosowania zasady miarkowania pomocy – mówi Kozłowski.

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców przysługuje na remont uszkodzonego budynku lub lokalu mieszkalnego, a jej wysokość ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku lub lokalu mieszkalnym. Taki zasiłek pomniejsza się także o kwotę już wcześniej przyznanej pomocy, z uwagi na to samo zdarzenie, zasiłku celowego z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 6.000 zł. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych rzeczywistymi potrzebami osób uprawnionych oraz skalą szkód w budynku wyrządzonych w wyniku zdarzenia klęskowego, wojewoda może wnioskować do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków na zasiłek celowy na remont lokalu w kwocie wyższej.

Inwestycje miejskie, czyli też bulwary wiślane zlokalizowane nad płockim nabrzeżu były ubezpieczone przed skutkami powodzi i zalaniem – mówi nam Konrad Kozłowski. – W przypadku infrastruktury na bulwarach i bulwarów będziemy, jako Gmina Miasto Płock, korzystać także ze stosownej polisy ubezpieczeniowej.