Prezydent Płocka do premiera: Wszelkie czynności wydają się mieć charakter pozornych działań [LIST OTWARTY]

image_pdfimage_print

– Przez ostatnie dziesięć lat wyremontowaliśmy gruntownie wszystkie drogi wylotowe z miasta, została już tylko Wyszogrodzka… – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podczas czwartkowej konferencji prasowej w ratuszu. – Teraz ruch leży po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oczekujemy realizacji porozumienia, które w 2018 roku zawarliśmy z GDDKiA.

Spotkanie z dziennikarzami poświęcone było planowanej przebudowie ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od al. Armii Krajowej do granic miasta. Remont miał być częścią większej inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 62 pomiędzy Płockiem a Wyszogrodem. Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji prezydent Płocka oraz przedstawiciele GDDKiA podpisali 25 maja 2018 roku. Wynika z niego, że inwestorem dla całego zadania będzie GDDKiA, a samorząd Płocka pokryje koszty inwestycji w granicach miasta. Każdy zapłaci więc za część inwestycji na swoim terenie. Miasto wykupiło także część nieruchomości w gminie Słupno z przeznaczeniem na przebudowę drogi i przekazało je do GDDKiA. Przekazano również dokumentację z pozwoleniem środowiskowym na odcinek pomiędzy al. Armii Krajowej a ulicą Harcerską. Płocki ratusz zadeklarował również utrzymanie wybudowanej drogi w granicach miasta.

Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia od dwóch lat powinny trwać prace projektowe, a w tym momencie nawet prace budowlane. – Tymczasem wokół inwestycji nic się nie dzieje – podkreślał Andrzej Nowakowski. – Oczekujemy realizacji zawartego porozumienia, ale nasze pytania, jako partnera przedsięwzięcia, wciąż pozostają bez odzewu. Skandalem dla mnie jest to, że w GDDKiA nikt nawet nie próbuje z nami rozmawiać na temat inwestycji, która już powinna być realizowana. A to, jak w tej chwili wygląda trasa wylotowa z Płocka w kierunku Warszawy urąga poczuciu bezpieczeństwa.

Podczas konferencji prezydent podpisał list, który zostanie wysłany do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

List cytujemy w całości:

Szanowny Panie Premierze,

Będąc upoważnionym przez mieszkańców Płocka do reprezentowania ich przed organami centralnymi, w trosce o zapewnienie warunków życia na miarę XXI wieku w aspekcie rozwiązań transportowych, zwracam się o zainteresowanie sytuacją naszego miasta i perspektywą jej poprawy. Często jesteśmy zapewniani zarówno przez przedstawicieli rządu polskiego, jak i podległego Ministerstwu Infrastruktury Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o dążeniu do zapewnienia najlepszego możliwego poziomu funkcjonowania dróg krajowych oraz o podejmowaniu działań na rzecz stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powyższe deklaracje odczytuję jako chęć zmiany dotychczasowego podejścia do realizacji inwestycji drogowych w naszym regionie i nadania im właściwego priorytetu. Określone w powyższy sposób cele pozwalają nam bowiem wierzyć w rychłą realizację, ujętych m.in. w planach GDDKiA, przedsięwzięć służących mieszkańcom Płocka i okolic, spośród których szczególne znaczenie mają budowa drogi ekspresowej S10 i przebudowa ul. Wyszogrodzkiej. Oczekuję, iż włączenie Płocka w komunikacyjny szkielet drogowy Polski poprzez budowę drogi S10 w obowiązującym przebiegu odbędzie się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Wstępne, określone w Studium Korytarzowym potencjalne przebiegi, wskazują na lokalizację trasy po północnej stronie miasta. Zasadne jest zatem, uwzględniając usytuowanie zakładu PKN Orlen wraz z otoczeniem, budowanie powyższej drogi w możliwie najbliższym mu miejscu dla sprawnego wyprowadzeniu transportu – w tym transportu materiałów niebezpiecznych – w system dróg ruchu bezkolizyjnego.

Takie rozwiązanie wskazywaliśmy jako preferowane podczas konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla której droga ekspresowa S10 na odcinku od Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej do autostrady A1 w okolicach Torunia zakwalifikowana została do drogowych inwestycji towarzyszących. Liczymy, że postulowany przez nas przebieg znajdzie odzwierciedlenie w dalszych pracach projektowych realizowanych przez GDDKiA. Racjonalnym wydaje się, aby przy budowie drogi S10 równocześnie przeprowadzić modernizację drogi krajowej nr 60, stanowiącej docelowo łącznik z obszarem miasta. Ulica Bielska, będąca fragmentem DK 60, została w ostatnich latach na dużym odcinku kompleksowo zmodernizowana (m.in. odseparowano ruch pieszy i rowerowy, wybudowany lewoskręty) i do osiągnięcia efektu synergii niezbędne jest dostosowanie dalszego odcinka drogi dla sprawnego włączenia w S10. Ma to szczególne znaczenie w kontekście przyszłego zwiększonego natężenia ruchu i obecnego kształtu tej drogi.

Drugą, niemniej jednak równie oczekiwaną, a z uwagi na zaawansowanie prac bliższą realizacji inwestycją jest przebudowa ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do granic miasta. Pragnę w tym miejscu nadmienić, iż w dniu 25 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka i przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawarli Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji w zakresie przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka.

Porozumienie zakłada realizację inwestycji w latach 2018 – 2022, tymczasem na początku 2021 roku trwają dopiero prace nad Opisem Przedmiotu Zamówienia dla zadania będącego tylko częścią przedsięwzięcia. Opracowania mają wyłącznie charakter koncepcyjny i określają wytyczne dla projektu budowlanego. Dla pozostałego zakresu inwestycji, mimo wysokiego stopnia zaangażowania prac (w tym m.in. posiadania przez inwestora przekazanej przez Miasto dokumentacji projektowej dla odcinka ulicy Wyszogrodzkiej) wszelkie czynności wydają się mieć charakter pozornych działań, nie przybliżających nas do budowy drogi wylotowej z miasta o standardzie zapewniającym płynność oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Możliwość przeprowadzenia inwestycji w zakładanym terminie wzbudza wątpliwość tak moją jak i płocczan, wyrażających niejednokrotnie swoje niezadowolenie i w sposób niewłaściwy kierujących do władz miasta wnioski o przyspieszenie postępu prac. Miasto Płock w prowadzonej z GDDKiA O. Warszawa korespondencji odrzuca przedstawione w wytycznych do projektowania treści wnosząc, aby przebudowa/rozbudowa drogi DK62 została zaprojektowana z poszanowaniem istniejącej zabudowy i uwzględnieniem szerokości pasa drogowego z planów miejscowych Płocka i Słupna. Ponadto, w listopadzie 2020 roku zostaliśmy poinformowani o braku środków finansowych w planie GDDKiA na odcinek nr 3 naszej inwestycji.

Oczekuję w tym miejscu od Pana Premiera, wierząc w jak najlepsze intencje i troskę o poprawę sytuacji transportowej w naszym mieście, podjęcia stosownych decyzji skutkujących zaplanowaniem w budżecie odpowiedzialnego za tę inwestycję warszawskiego oddziału GDDKiA środków dla bezzwłocznego jej przeprowadzenia.

Rozwiązywanie lokalnych problemów komunikacyjnych należy do kompetencji samorządu, dlatego świadomy spoczywających na nas obowiązków mogę stwierdzić z pełnym przekonaniem, iż priorytetem inwestycyjnym Płocka w ostatnich latach były właśnie działania realizowane w ramach infrastruktury drogowej, na poprawę której przeznaczone zostały ogromne nakłady z budżetu miasta oraz pozyskane środki zewnętrzne, np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W 2018 roku do użytku płocczan oddany został ostatni odcinek obwodnicy miejskiej, czyli trasy północno-zachodniej, co pozwoliło na wyprowadzenie transportu ciężkiego poza obszar codziennego przemieszczania się po Płocku. Kolejne inwestycje drogowe umożliwiły sprawny przejazd ulicami Płocka, w tym także na drogach wylotowych miasta. Droga krajowa nr 62 prowadząca do Warszawy pozostaje w niezmienionym stanie. GDDKiA dysponuje informacjami w zakresie pomiarów ruchu dla DK62, wspominanej ul. Wyszogrodzkiej, tu ruch wzrósł o 40% i sięga już 17 tys. pojazdów.

Liczę, że moja prośba skierowana w niniejszym piśmie znajdzie Pana Premiera zrozumienie, czego skutkiem będą działania zmieniające istniejącą od dziesięcioleci złą sytuację komunikacyjną Płocka. Zarządzanie drogami krajowymi w Polsce, z wyłączeniem odcinków dróg krajowych w obrębie miast na prawach powiatu, w myśl ustawy o drogach publicznych jest zadaniem GDDKiA, jednakże w przekazanym od p.o. Generalnego Dyrektora P. Tomasza Żuchowskiego w listopadzie ubiegłego roku piśmie zostałem zapewniony, iż jest to przede wszystkim misja tej instytucji, wobec czego spodziewam się podjęcia w najbliższym czasie pomyślnych decyzji w obszarze dostępności transportowej Płocka.

Przedkładając powyższe oczekiwania i wyrażając rozczarowanie dotychczasowym tempem prac w ramach działań kierowanych dla Płocka, mimo wszystko pragnę Pana Premiera zapewnić, iż dostrzegamy i doceniamy zaangażowanie w zamierzania inwestycyjne planowane w regionie, wierząc, iż z przedsięwzięciami dotyczącymi bezpośrednio Płocka przyczynią się do zapewnienia spójnego i nowoczesnego systemu komunikacyjnego. Najistotniejsza dla naszych mieszkańców kwestia związana jest jednakże z dwoma wymienionymi przeze mnie inwestycjami, dzięki którym z jednej strony przestaniemy istnieć jako biała plama na mapie szybkich połączeń drogowych Polski, co osiągniemy poprzez dostęp do drogi ekspresowej S10, z drugiej zaś uzyskamy sprawny i bezpieczny wyjazd z miasta w kierunku wschodnim, do Warszawy.

Ze swojej strony deklaruję chęć współpracy i gotowość uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami instytucji centralnych odpowiedzialnymi za rozwój infrastruktury transportowej w kraju, dla osiągnięcia satysfakcjonujących miasto i państwo polskie celów.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka

Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/ UMP.