Kontrola interwencyjna WIOŚ w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen. Chodzi o benzen i odory

To, na co zwraca uwagę szefowa płockiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, to aby w przypadku benzenu nie mówić o przekroczeniach normy. – Ostatnio wskazania rzeczywiście były podwyższone, jednak dla benzenu mamy normę średnioroczną.

A ta wynosi 5 mikrogramów/m3. W dodatku ustawy antyodorowej jak nie było, tak nie ma, pomimo pojawiających się postulatów, aby dla benzenu wprowadzić normy dzienne bądź dobowe.

Tymczasem ostatnio w Płocku przez kilkanaście godzin wskazania dla benzenu były podwyższone (aż do 78,9 µg/m3 według wskazań ze stacji przy ul. Królowej Jadwigi). Do tego kierunek wiatru był północny i północno-wschodni, innymi słowy wiało od strony Zakładu Produkcyjnego w stronę miasta.

Szefowa płockiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Katarzyna Jasińska dodaje, że bez szkód dla zdrowia pracownik może przebywać przez 8 godzin na dobę przy stężeniu benzenu na poziomie 1,6 mg/m3 (1600 µg/m3). Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia na stanowisku pracy ustalono bowiem dla benzenu w rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r.  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

– Trwają remonty, postoje, przedmuchiwanie instalacji na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku. Prowadzone działania mogły być przyczyną. W związku z tym podwyższonymi stężeniami inspektorzy z płockiej delegatury WIOŚ w poniedziałek udali się na kontrolę interwencyjną do zakładu PKN Orlen, aby sprawdzić czy np. doszło do emisji niezorganizowanej do atmosfery. Niczego nie bagatelizujemy. Rzeczywiście były wyczuwalne odory, ale nie łączyłabym tego z samym benzenem. Za te odory raczej będą odpowiedzialne związki siarki, siarkowodory.

A kiedy mamy do czynienia z siarkowodorem, od razu można pożałować, że nie nosimy już maseczek. Zgniłe jaja nie są akurat taką wonią, którą byśmy chcieli czuć wychodząc na ulicę. To raczej spory dyskomfort. – Kiedy wzrastają wskazania dla benzenu, zwykle wzrastają również dla dwutlenku siarki. Już w zeszłym tygodniu w czwartek, właśnie w powodu związków siarki, interweniowaliśmy w PKN Orlen. Sprawę sprawdzała grupa pracowników koncernu. Otrzymaliśmy jednak odpowiedź, że nic się nie dzieje – dodaje kierownik płockiej delegatury WIOŚ, Katarzyna Jasińska.

A teraz czekamy na informacje z przeprowadzonej kontroli odnośnie odorów i benzenu.

PKN Orlen a drukarnie, lakiernie, spalarnie odpadów…

Przypomnijmy, że w niedzielę dwukrotnie zwracaliśmy się do biura prasowego PKN Orlen, najpierw z pytaniami, czy nie doszło np. awarii, czy też trwają prace na instalacjach, następnie – po przesłaniu odpowiedzi – wysłaliśmy następne pytania m.in. o to kiedy poinformowano odpowiednie służby, czy koncern liczył się z uciążliwościami zapachowymi, a jeśli tak, to dlaczego w tym wszystkim zabrakło komunikatu, aby uprzedzić o tym mieszkańców Płocka i okolic, dlaczego nie było wcześniej komunikatu wysłanego do mediów. Poprosiliśmy także o odpowiedź, jaka może być przyczyna wyższych wskazań dla benzenu, skoro proces miał odbywać się – jak zapewniono w odpowiedzi – według przyjętych standardów bezpieczeństwa, “pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry pracowników oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa“.

W poniedziałek o godz. 15.14 przysłano wiadomość z koncernu. Ocenie naszych Czytelników pozostawiamy w jakim stopniu odpowiada zadanym pytaniom. „Raport końcowy z pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku w okresie 14.09.2018 r. – 31.12.2019 r.”, na który powołuje się PKN Orlen, znajdziemy pod tym linkiem.

Poniżej odpowiedź w całości:

– Na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku zakończono proces uruchamiania kilku instalacji oraz prowadzone są przygotowania do cyklicznego remontu m.in. instalacji fenolu. Prace te wykonywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesowego kompleksu produkcyjnego oraz spełnienia wszystkich wymogów Urzędu Dozoru Technicznego.

Remonty w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku wykonywane są zgodnie z przyjętymi procedurami i standardami bezpieczeństwa – zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Odbywają się one pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry pracowników (służby techniczne i ochrony środowiska) oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa. Każdy proces remontowy, jak i przebieg produkcji są monitorowane przez wewnętrzne systemy 24h/dobę przez 365 dni w roku. PKN ORLEN z wyprzedzeniem informuje o planowych remontach i postojach służby Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, aby ograniczać oddziaływanie Zakładu Produkcyjnego w Płocku na środowisko. Potwierdzają to niezależne badania jak „Raport końcowy z pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku w okresie 14.09.2018 r. – 31.12.2019 r.” przygotowany przez specjalistyczną firmę na zlecenie Urzędu Miasta Płock, prezentowany 27 lutego br. podczas Sesji Rady Miasta.

Autorzy w dokumencie stwierdzają, że „Jakość powietrza w Płocku w długo i średniookresowej perspektywie wykazuje poprawę, a uciążliwości zapachowe mają charakter krótkotrwały i związane są z niekorzystną sytuacją meteorologiczną”. Autorzy raportu stwierdzają także, że „Analiza epizodów wykazuje, że na poziom stężeń substancji uciążliwych ma emisja z wielu źródeł, w tym również zlokalizowanych poza terenem Płocka”. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę że w latach 2016-2019 średnioroczne stężenie benzenu w dwóch stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych w Płocku (ul. Reja i Królowej Jadwigi) wyniosło od 0,6 do 1,7 µg/m3 co oznacza, że zostały dotrzymane normy środowiskowe.

Szukanie odpowiedzi na pytanie o pochodzenie podwyższonych wartości benzenu w stacji monitorowania przy ulicy Królowej Jadwigi 4 należy do odpowiednich służb środowiskowych ponieważ przepisy dotyczą wszystkich firm działających w Płocku. Przypominamy, że drukarnie, lakiernie, spalarnie odpadów, wytwórnie mas bitumicznych czy inne firmy produkcyjne z Płocka i okolic mogą być również źródłem emisji benzenu.

PKN ORLEN prowadzi działalność biznesową z zachowaniem najwyższej możliwej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych. Doskonali również metody prowadzenia procesów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncern konsekwentnie ogranicza oddziaływanie na środowisko, inwestując w najlepsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska. Podejmuje szereg działań zmierzających do obniżenia emisyjności instalacji. Stosowane w zakładzie technologie i techniki należą do najnowocześniejszych w Europie i znajdują się w europejskich wymaganiach prawnych, czyli konkluzjach BAT (Best Available Techniques). Stan techniczny instalacji jest stale nadzorowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

PKN ORLEN funkcjonuje w ściśle regulowanych ramach prawnych służących ochronie środowiska. Wynikają one zarówno z przepisów prawa międzynarodowego, krajowego, jak też z dobrowolnych zobowiązań. Spółka jest na bieżąco kontrolowana przez profesjonalne, niezależne instytucje. W latach 2016 – 2019 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził łącznie 21 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska na wielu instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku, obejmujących również pomiary kontrolne emisji substancji do powietrza na wybranych emitorach. Przedmiotem kontroli były również zgłoszenia interwencyjne do WIOŚ dotyczące uciążliwości zapachowych.

Zakład Produkcyjny w Płocku posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia regulujące korzystanie ze środowiska we właściwy sposób, a ich warunki są stale monitorowane. Potwierdzeniem prawidłowości funkcjonowania instalacji produkcyjnych są wyniki kontroli prowadzonych przez organy administracji państwowej, zawarte w protokołach pokontrolnych dostępnych m.in. w Głównym i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

PKN ORLEN jest firmą transparentną, która prowadzi jawną i otwartą politykę informacyjną na temat wszystkich aspektów swojej działalności. Koncern współpracuje z wszystkimi służbami upoważnionymi do kontroli czy nadzoru funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego. Deklarujemy podjęcie wszelkich niezbędnych działań, kontroli czy współpracy, aby pozostawać przy obecnych możliwościach technologicznych jak najbardziej neutralną firmą dla otoczenia, w tym społeczności lokalnych czy środowiska.

Fot. Jan Drzewiecki