Masz sprawę do załatwienia w Urzędzie Miasta? Można to już zrobić osobiście, jednak sporo się zmienia

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. Urząd Miasta Płocka wznawia bezpośrednią obsługę klientów w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego – informuje biuro prasowe ratusza.

Osoba wchodząca będzie musiała posiadać prawidłowo założoną maseczkę oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce przed wejściem na salę obsługi. W BOK może przebywać po jednej osobie przy jednym stanowisku obsługi – tłumaczy Konrad Kozłowski. Nadal będą wystawione pojemniki do składania dokumentów i pism. Kwarantanna dla złożonych dokumentów zostaje skrócona z 3 do 1 dnia.

W Urzędzie Stanu Cywilnego klienci są obsługiwani bezpośrednio, przy przestrzeganiu zasad, związanych z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Ograniczona jest więc liczba klientów przebywających w budynku USC.

Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka od 28 maja 2020 roku

Rejestracja pojazdu

Załatwienie sprawy związanej m.in. z zarejestrowaniem pojazdu (bezpośrednio na Stanowisku Obsługi Klienta w wyznaczonym terminie), wymianą dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis badania technicznego, odbiorem dowodu rejestracyjnego jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu 24 367-08-61.

Ponadto odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, których wydanie jest bezpośrednim skutkiem rozpatrzonych wniosków umieszczonych w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Płocka al. Piłsudskiego 6 może nastąpić po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 24 367-08-61.

Pozwolenia czasowe zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

W związku z wejściem w życie zmiany do tzw. „specustawy” informujemy, że do dnia 31 grudnia 2020 r. zostały przedłużone terminy z 30 do 180 dni w zakresie obowiązku dokonania przez właściciela pojazdu zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (dot. umów zawartych od 1 marca 2020r. oraz zarejestrowania pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonego (od dnia 1 marca 2020r.) z terytorium UE. Tym samym kary pieniężne za naruszenie w/w obowiązków będą stosowane dopiero po uwzględnieniu przedłużonego terminu.

Prawa Jazdy

Załatwienie sprawy związanej z wydaniem Profilu Kandydata na Kierowcę, wydaniem prawa jazdy, a także wtórnika prawa jazdy oraz wszelkich spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie pod numerem telefonu: 24 367 08 62. Wnioski o wydanie prawa jazdy można składać również w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl/

W Referacie Komunikacji, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie, realizowane są także sprawy dotyczące:
a) ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców – nr tel. 24 367 17 47;
b) stacji kontroli pojazdów i diagnostów samochodowych (osób posiadających uprawnienie do wykonywania badań technicznych) – nr tel. 24 367-14-26;

Dowody osobiste i ewidencja ludności

Załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności (zameldowanie, wymeldowanie, wydanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności) oraz dowodów osobistych (złożenie wniosku, odbiór dowodu osobistego) jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu 367-08-60 bądź za pośrednictwem strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet.

Działalność gospodarcza

Załatwienie spraw związanych z obsługą Przedsiębiorców w zakresie:

• licencji, zezwoleń i zaświadczeń dotyczących wykonywania krajowego transportu drogowego (np. taksówki, przewóz osób i rzeczy, zaświadczenia na potrzeby własne),
• zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu spożycia oraz poza nim, zezwoleń jednorazowych oraz zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24 367 16 08.

Obsługa Przedsiębiorców w zakresie składania wniosków CEiDG (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie w CEiDG) możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24 367 16 08.

Przypominamy, że dostępna jest również forma składania wniosków do CEiDG drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1

Ważne!
Jeżeli osoba zdecyduje na załatwienie sprawy urzędowej prosimy najpierw o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty na dany dzień i godzinę.

Opłaty za dokonywane czynności można uiścić:
– kartą płatniczą na Stanowiskach Obsługi Klienta przy al. marsz. J Piłsudskiego 6,
– za pośrednictwem strony internetowej: https://plock.oplatyurzedowe.pl/
– przelewem na konto Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl/?show_cat=ZXYmM6tK

Nie ma możliwości wniesienia opłat gotówką w Sali Obsługi Klienta przy al. marsz. J. Piłsudskiego 6

Do budynku Urzędu Miasta Płocka przy al. marsz J. Piłsudskiego 6 mogą wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę zachowując środki ostrożności wynikające z Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. Poz. 878).

W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty. Dzienna liczba wizyt jest ograniczona.

Źródło: UMP.