Woda w płockich kranach jest bezpieczna [INFOGRAFIKA]

image_pdfimage_print

W dobie zagrożenia koronawirusem, wielu mieszkańców Płocka może zadawać sobie pytanie, czy woda w ich kranie jest bezpieczna?

Wszystkie obecnie dostępne dane wskazują, że spożywana przez nas woda pitna jest chroniona przed wirusem. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i ONZ woda uzdatniona nie przenosi wirusa SARS-CoV-2 i nie stanowi on zagrożenia dla systemów wodociągowych.

Woda w płockich kranach jest mieszaniną wód podziemnych i wód powierzchniowych. Woda ze studni głębinowych stanowi ok. 40 proc. udziału w ogólnej ilości wody dostarczanej odbiorcom. Woda pobierana jest z dwóch poziomów wodonośnych: piętra wodonośnego trzeciorzędowo – kredowego (studnie o głębokości od 250 do 280 m ppt) oraz piętra wodonośnego – czwartorzędowego (studnie o głębokości od 21 – 50 m ppt). Woda z ujęć głębinowych jest bezpieczna, ponieważ warstwa wodonośna jest zabezpieczona przed zanieczyszczeniami warstwami nieprzepuszczalnymi (skały i gleby). Źródłem zaopatrzenia miasta w wodę powierzchniową jest rzeka Wisła i stanowi ona ok. 60 proc. udziału w ogólnej ilości wody dostarczanej odbiorcom. Pobrana woda z ujęć głębinowych i powierzchniowego jest uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody Płock i Góry.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2 marca 2020 r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) obowiązujące wytyczne WHO, dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10–20 proc. wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych”. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych.

Takie procesy jednostkowe są stosowane na obu stacjach uzdatniania wody w Płocku. Na SUW Góry woda głębinowa poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu. Na SUW Płock woda powierzchniowa poddawana jest ozonowaniu wstępnemu, a następnie mieszanina wód powierzchniowych i podziemnych przechodzi wielopoziomowy wysokosprawny proces uzdatniania i dezynfekcji składający się z następujących etapów:

• Koagulacja – specjalny płyn łączy malutkie cząstki, niewidoczne gołym okiem w większe i cięższe – „kłaczki”,
• Sedymentacja – pod wpływem siły grawitacji w osadnikach zanieczyszczenia – „kłaczki” opadają na dno,
• Filtracja pospieszna – złoża piaskowo-antracytowe zatrzymują zanieczyszczenia nieusunięte w poprzednich etapach – skuteczna inaktywacja koronawirusa,
• Ozonowanie pośrednie – cząsteczki ozonu niszczą drobnoustroje i utleniają związki organiczne znajdujące się w wodzie – skuteczna inaktywacja koronawirusa,
• Sorpcja na węglu aktywnym – złoże węgla aktywnego zatrzymuje zanieczyszczenia nieusunięte w poprzednich etapach,
• Dezynfekcja główna dwutlenkiem chloru (ClO2) – szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje są niszczone poprzez stosowanie dwutlenku chloru – skuteczna inaktywacja koronawirusa,
• Dezynfekcja uzupełniająca podchlorynem sodu (NaClO) – szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje są niszczone poprzez stosowanie podchlorynu sodu – skuteczna inaktywacja koronawirusa,
• Woda podawana do sieci.

Woda dostarczana mieszkańcom Płocka spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Poniżej pokazany jest schematycznie proces uzdatniania i inaktywacji wirusów na SUW Płock.