Obowiązek zasłaniania ust i nosa. To musimy wiedzieć! Ustanowiono wyjątki

Od 16 kwietnia musimy zasłaniać część twarzy w przestrzeni publicznej. Najpierw opublikowano projekt rozporządzenia, jednak ostateczny kształt zapisów różni się od niego. Przykładowo zwolnione z obowiązku noszenia maseczki będzie dziecko, ale nie do 2 roku życia, tylko do ukończenia 4 roku życia. Jakie jeszcze inne zapisy wprowadzono?

Zmieniono rozporządzenie z 10 kwietnia, w którym zawarto stwierdzenie, iż „od 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki, ust i nosa”. W środę wieczorem opublikowano w „Dzienniku Ustaw” nowe rozporządzenie, a jego zapisy mamy stosować już od 16 kwietnia. Widać, że zmiany idą w kierunku poluzowania obostrzeń.

Podtrzymano zapis, że jeśli ktoś nie ma maski albo maseczki, może zakryć usta i nos odzieżą lub jej częścią.

Kiedy mamy zasłaniać usta i nos?

– w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którym poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,

– w miejscach ogólnodostępnych, w tym na:

a) drogach i placach,

b) w zakładach pracy, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych i telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

c) w obiektach handlowych i usługowych. placówkach handlowych lub usługowych, targowiskach (straganach),

d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art 3. ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r 0 własności lokali.

Wyjątki – obowiązku nie stosuje się w przypadku:

– pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub którym porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do ukończenia 4 roku życia,

– dziecka do ukończenia 4 roku życia,

– osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności: okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane,

– osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe czy zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów / klientów,

– kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeśli operator transportu lub organizator zapewnia oddzielenie kierującego od podróżnych w sposób uniemożliwiający styczność,

– duchownego sprawującego kult religijny,

– żołnierza sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek zakrywania ust i nosa wykorzystując w tym celu przyłbicę, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.