S-10 bliżej Płocka? Radni sejmiku mazowieckiego głosowali w tej sprawie

Radni Sejmiku Samorządowego podczas dzisiejszych obrad mówili i głosowali w sprawie Płocka. Co prawda jego obrady miały się odbyć w minioną sobotę w płockiej Małachowiance, jednak na wniosek radych Prawa i Sprawiedliwości z sesji wyjazdowej poza Warszawę zrezygnowano.

Dzięki obradom sejmiku w Płocku jego mieszkańcy mieliby niepowtarzalną okazję wsłuchać się w głosy radnych mazowieckich, którzy omawiali sprawy bezpośrednio dotyczące naszego miasta. Obrady odbyły się dziś w Warszawie. Radni zajęli stanowisko w sprawie drogi ekspresowej S-10. Wszyscy obecni na obradach, czyli 39 (na 51 – 12 osób było nieobecnych) zagłosowało za przyspieszenia prac nad tą drogą i maksymalnego przybliżenia jej do Płocka.

Uchwałę radnych mazowieckich publikujemy w całości:

Stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  kwietnia 2018 r. w sprawie przyspieszenia prac nad budową drogi S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka. Sejmik Województwa Mazowieckiego stoi na stanowisku, że konieczne jest przyspieszenie prac nad realizacją budowy drogi S10 na terenie województwa mazowieckiego, zlokalizowanej jak najbliżej Płocka.

Płock należy do ośrodków osadniczych o znaczeniu regionalnym, będąc jednocześnie strategicznym ośrodkiem gospodarczym, liderem w Europie Środkowej i Wschodniej w branży rafineryjnej i petrochemicznej. Jest, niestety, „białą plamą” na mapie połączeń komunikacyjnych kraju, oddalony od głównych korytarzy transportowych i nie posiada z nimi dogodnych połączeń. Pożądane jest zapewnienie dostępności do głównych korytarzy transportowych i powiązań zewnętrznych, przede wszystkim z Warszawą i północno -zachodnią częścią Polski.

Przebieg drogi S10, w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka, jest warunkiem sine qua non dalszego rozwoju miasta, zgodnie z prowadzoną przez samorząd polityką rozwoju, a w szerszym kontekście, realizacji wizji rozwoju sieci powiązań funkcjonalnych krajowych ośrodków wzrostu. Rozwiązanie to jest podstawą zapewnienia poprawy standardów bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych z PKN Orlen. Budowa trasy S10 w sąsiedztwie Płocka uwolni centrum miasta od przewozu towarów niebezpiecznych i zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego. Wobec braku przesądzeń odnośnie budowy linii kolejowej Modlin-Płock, sprawa budowy S10 staje się priorytetowa i obligatoryjna.

Płock w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” został zakwalifikowany jako miasto regionalne, współtworzące policentryczną metropolię sieciową, który poprzez silne oddziaływanie oraz powiązanie z Warszawą będzie pełnić znaczącą funkcję dla rozwoju całego regionu. Budowa trasy S10 wpisuje się także w priorytetowe kierunki działań Rządu dotyczące obszarów pozametropolitalnych, określone w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”. W dokumencie tym droga S10, na odcinku przebiegającym w pobliżu Płocka, została ujęta na mapie sieci drogowej do realizacji do 2030 r. W dokumentach operacyjnych budowa trasy S10 znalazła się na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych.

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w kierunki działań określone w „Strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”, dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej w regionie. Jej realizacja umożliwiłaby poprawę dostępności dla płocko-ciechanowskiego obszaru strategicznej interwencji. O kluczowym znaczeniu inwestycji dla województwa mazowieckiego świadczy również uwzględnienie tej inwestycji w Kontrakcie terytorialnym dla województwa mazowieckiego, będącym umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Województwem Mazowieckim. Budowę trasy S10 uwzględniono jako przedsięwzięcie warunkowe, uzależnione od dostępności środków finansowych i wpisania do Programu Budowy Dróg Krajowych. Władze Województwa wielokrotnie orędowały do administracji rządowej o realizację tej inwestycji.

Uwzględniając powyższe Sejmik Województwa Mazowieckiego wnioskuje o jak najszybsze rozpoczęcie prac projektowych nad przebiegiem lokalizacji drogi S10 i jej budowę.

Fot: UMP oraz GDDkiA Bydgoszcz.