O Płocku, bez płocczan. Sejmik nie będzie obradował w naszym mieście

Przyspieszenie prac nad budową drogi S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka czy stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa – Modlin. To zaledwie dwa tematy, które będą poruszone podczas najbliższych obrad sejmiku mazowieckiego. 

Jak łatwo zauważyć dotyczą one bezpośrednio naszego miasta. Stąd też prawdopodobnie pomysł, aby obrady przenieść do Płocka. Miały się one odbyć w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w najbliższą sobotę 21 kwietnia. Ponieważ zdarza się to niezwykle rzadko, wiele osób wybierało się na posiedzenie mazowieckich radnych. Mieszkańcy Płocka ciekawi byli ich stanowiska, którzy omawialiby sprawy bezpośrednio dotyczące płocczan oraz mieszkańców powiatu płockiego.

No i niestety bardzo się zawiedli, ci którzy planowali wsłuchać się w głos mazowieckich radnych. „W związku z protestem Klubu Radnych PiS przeciwko organizacji Sejmiku w Płocku w dniu 21 kwietnia 2018 roku oraz wnioskiem Klubu Radnych PSL o zorganizowanie sesji w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2018 roku, uprzejmie informuję, że XLII sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie” – czytamy w piśmie, które podpisał przewodniczący sejmiku.

Tym samym o Płocku będzie mowa w… Warszawie. A ci, którzy planowali w sobotę na żywo, dowiedzieć się czegoś więcej o naszych płockich sprawach, mogą jedynie się zdenerwować i pomyśleć, że Płock faktycznie jest marginalizowany.

Przypomnijmy. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, którego kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład Sejmiku Województwa Mazowieckiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 51. Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku. Sesje zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zawiadomienie o zwołaniu sesji powinno zawierać projekt porządku obrad, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane z projektowanym porządkiem obrad.

Poniżej publikujemy projekt porządku obrad posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który miał się odbyć w Płocku, a odbędzie się w stolicy kraju.

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Projekt stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przyspieszenia prac nad budową drogi S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka (druk nr 762).
 • Projekt stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (druk nr 763).
 • Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie stanowiska w sprawie dofinansowania ze środków budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansowania publicznego transportu zbiorowego (druk nr 745)
 • Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (druk nr 759)
 • Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i dołączenia uzasadnienia zawierającego informację o udziale społeczeństwa (druk nr 758)
 • Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” (druk nr 757)
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 (druk nr 755) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok (druk nr 756) –  Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 • Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2017 rok.
 • Interpelacje i zapytania.
 • Oświadczenia radnych.

Zdjęcia poglądowe: archiwum UMWM oraz DP.