Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy.

Wsparcie będzie udzielane w zakresie realizacji inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy. Wnioski można składać od 16 stycznia 2017 roku do dnia 30 stycznia 2017 roku – do godziny 15. Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną).

Dokumenty należy złożyć w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3 w Wyszogrodzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie wniosku potwierdzone zostanie na jego kopii, będzie zawierało datę złożenia, numer wniosku, liczbę załączników, a także pieczęć LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych oraz wskaźników wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

Forma wsparcia: Refundacja części kosztów kwalifikowalnych.
Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji.

Warunki udzielenia wsparcia – w tym – wskazanie grupy docelowej
– Spełnienie warunków oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z Programem, oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w oparciu o Procedurę oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 oraz Regulamin Rady.
– Spełnienie warunków określonych dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Grupa docelowa: podmioty wykonujące działalność gospodarczą.

Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru projektu znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”. Kryteria wyboru operacji LGD „Razem dla Rozwoju” w w/w. zakresie wymagają wykazania niezbędności kosztów, ich racjonalności, zgodności z przepisami prawa. Wnioskodawca powinien odnieść się do kryteriów wyboru projektów w polu B III 1.4. Wniosku o przyznanie pomocy. Wskazane jest dostarczenie dokumentów ułatwiających ocenę kosztów np. oferty cenowe, badanie rynku.

Minimalna punktacja niezbędna do uzyskania dofinansowania
Warunkiem końcowym do pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 50 proc. możliwej punktacji czyli minimum 55 pkt.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia stanowią: wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami. Kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR – od 100 000,00 zł do 300 000,00 zł. – 70 proc. kosztów kwalifikowanych dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą. Limit środków w naborze – 1 200 000,00 zł

Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Dokumentacja konkursowa, w tym formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej LGD w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowickiego oraz na stronie Agencji Rewitalizacji i Modernizacji Rolnictwa .

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016 – 2022 znajduje się na stronie internetowej LGD w zakładce LEADER 2014 – 2020.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki określa załącznik nr 1 do ogłoszenia czyli poniższa tabela.

Cel ogólny LSR

Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej

Cel(e) szczegółowe LSR

Tworzenie miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki

Przedsięwzięcia

Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

operacja

6

0

4

2